Voorstellen van André du Bus de Warnaffe (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

66 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-60 Wetsvoorstel tot instelling van een sociaal statuut voor vrijwillige burgerdienst 3/9/2010
S. 5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
S. 5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
S. 5-63 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd 1/9/2010
S. 5-383 Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 22/10/2010
S. 5-408 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen en de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, teneinde IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten 28/10/2010
S. 5-409 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 28/10/2010
S. 5-410 Wetsvoorstel strekkende om de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 28/10/2010
S. 5-411 Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor de zelfstandigen en tot gelijkschakeling van de kinderbijslag tussen de zelfstandigen en de werknemers 28/10/2010
S. 5-412 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen 28/10/2010
S. 5-413 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen 28/10/2010
S. 5-459 Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het adoptieverlof 10/11/2010
S. 5-460 Wetsvoorstel tot verlenging van het rouwverlof tot tien dagen bij overlijden van een naast familielid 10/11/2010
S. 5-516 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1976 tot invoering van een vakantiegeld voor bepaalde groepen van personen en tot instelling van een vakantiegeld voor invaliden 22/11/2010
S. 5-517 Voorstel van resolutie over het garanderen van een redelijke levensstandaard voor invaliden 22/11/2010
S. 5-519 Wetsvoorstel tot verbetering van de regeling inzake verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en inzake palliatief verlof 23/11/2010
S. 5-552 Wetsvoorstel teneinde het vaderschapsverlof te verlengen, te versoepelen en verplicht te maken 2/12/2010
S. 5-580 Voorstel van resolutie over een betere toegankelijkheid van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8/12/2010
S. 5-581 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, teneinde het loon van het jaar tijdens hetwelk de uitkering ingaat en het loon van het jaar tijdens hetwelk het pensioen ingaat in aanmerking te nemen voor de berekening van het werknemerspensioen 8/12/2010
S. 5-582 Wetsvoorstel tot verruiming van het toepassingsveld van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden 8/12/2010
S. 5-587 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen 9/12/2010
S. 5-591 Wetsvoorstel met het oog op een snellere verwerking van de aanvragen tot tegemoetkoming aan personen met een handicap 10/12/2010
S. 5-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 13/12/2010
S. 5-599 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact op het vlak van de pensioenvoorlichting 13/12/2010
S. 5-600 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de vrijwillige brandweerlieden vrij te stellen van sociale bijdragen 13/12/2010
S. 5-601 Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen van het generatiepact inzake de voorlichting van de beroepsbevolking over haar toekomstige pensioenrechten 13/12/2010
S. 5-602 Voorstel van resolutie over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) 14/12/2010
S. 5-603 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 14/12/2010
S. 5-630 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 22/12/2010
S. 5-668 Voorstel van resolutie over de bestendiging van en verbeteringen aan de terugbetaling van de voorbehoedsmiddelen voor vrouwen onder de eenentwintig 18/1/2011
S. 5-673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, teneinde de ouderen met een verminderende zelfredzaamheid te steunen 20/1/2011
S. 5-674 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat het verbod betreft op het op de markt brengen van en de reclame voor voedingsmiddelen die de benaming van een drug gebruiken of aanzetten tot consumptie daarvan 20/1/2011
S. 5-678 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen de digitale kloof op te voeren 24/1/2011
S. 5-722 Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg 27/1/2011
S. 5-809 Wetsvoorstel tot aanpassing van de sanctie bij overschrijding van de toegestane maximuminkomsten uit arbeid in de rustpensioenstelsels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, teneinde die sanctie evenrediger te maken 25/2/2011
S. 5-810 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, met het oog op de instelling van het rapport over en het plan voor de gelijkheid van kansen van vrouwen en mannen 25/2/2011
S. 5-985 Voorstel van resolutie om te komen tot strengere regels inzake handels- en reclamepraktijken voor alcoholhoudende dranken 2/5/2011
S. 5-986 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten teneinde de regels inzake handels- en reclamepraktijken voor alcoholhoudende dranken te versterken 2/5/2011
S. 5-1000 Wetsvoorstel tot wijziging, wat cumulatie betreft, van diverse bepalingen betreffende het overlevingspensioen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsmede tot instelling van een variabel overlevingspensioenbedrag naar gelang van de beroepsinkomsten 4/5/2011
S. 5-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 11/5/2011
S. 5-1093 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde op dranken met een hoog cafeďnegehalte de vermelding aan te brengen dat die schadelijk zijn voor de gezondheid, alsook dat het gevaarlijk is die dranken tegelijk met alcohol te nuttigen, inzonderheid voor zwangere vrouwen en jongeren 16/6/2011
S. 5-1094 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn 16/6/2011
S. 5-1111 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten 22/6/2011
S. 5-1208 Voorstel van resolutie betreffende de uitdagingen die gepaard gaan met de opkomst van de geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 9/9/2011
S. 5-1287 Voorstel van resolutie met betrekking tot de inachtneming van gezondheidsaspecten in alle vormen van sectoraal overheidsbeleid 27/10/2011
S. 5-1462 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht 31/1/2012
S. 5-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij 10/2/2012
S. 5-1486 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 15/2/2012
S. 5-1487 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de beroepsherinschakeling van arbeidsongeschikten 15/2/2012
S. 5-1544 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID 21/3/2012
S. 5-1559 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven 11/4/2012
S. 5-1618 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en tot instelling van een gezondheidswaarschuwing in reclameboodschappen 10/5/2012
S. 5-1772 Voorstel van resolutie waarbij een hervorming van de sociaalprofessionele integratievrijstelling wordt gevraagd 19/7/2012
S. 5-1826 Voorstel van resolutie om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te renoveren 26/10/2012
S. 5-1929 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, om de patiënt de vrije keuze van zijn zorgverstrekker te waarborgen 15/1/2013
S. 5-1972 Wetsvoorstel betreffende het discreet bevallen 20/2/2013
S. 5-2036 Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van CVS/ME 18/4/2013
S. 5-2201 Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist 11/7/2013
S. 5-2208 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de opkomende biosimilaire geneesmiddelen en de effectieve aanwending van hun bezuinigingspotentieel 17/7/2013
S. 5-2258 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie 17/7/2013
S. 5-2279 Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds 9/10/2013
S. 5-2293 Voorstel van resolutie betreffende de verkiezingen in Guinee en de strijd tegen straffeloosheid 14/10/2013
S. 5-2391 Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid 9/12/2013
S. 5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013
S. 5-2449 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, aangaande de productie van geneesmiddelen voor geavanceerde allogene therapie 21/1/2014
S. 5-2525 Voorstel van resolutie met het oog op de definiëring van een nieuwe kinesitherapeutische verstrekking, toegespitst op preventie en gezondheidsbevordering via ondersteuning en begeleiding van lichaamsbeweging voor prediabetici 28/2/2014

Legislatuur 2007-2010