Voorstellen van Magdeleine Willame-Boonen (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1995-1999

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-389 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 28/3/2000
S. 2-411 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23, ž 1, van de gemeentekieswet en artikel 11, ž 1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten 17/4/2000
S. 2-536 Voorstel van resolutie over de instelling van een moratorium op de omzetting van de richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement betreffende rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen 20/7/2000
S. 2-689 Voorstel van resolutie over de opportuniteit van een defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking 16/3/2001
S. 2-817 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgmeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 29/6/2001
S. 2-818 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale re´ntegratie van prostituees 29/6/2001
S. 2-954 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŰ verblijven 21/11/2001
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-1052 Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden 18/2/2002
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
S. 2-1141 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de invaliditeitsuitkeringen 6/5/2002
S. 2-1174 Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta 30/5/2002
S. 2-1227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 2/7/2002
S. 2-1228 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut 2/7/2002
S. 2-1229 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben 2/7/2002
S. 2-1333 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 26/10/2002
S. 2-1372 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 29/11/2002
S. 2-1398 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, teneinde organisaties van private personen te verbieden die tot doel hebben de door de wet met de controle op de politiediensten belaste organen te vervangen of in hun plaats op te treden 17/12/2002
S. 2-1419 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 10/1/2003
S. 2-1453 Voorstel van resolutie betreffende de genderdimensie in het toekomstig Europees constitutioneel Verdrag 5/2/2003
S. 2-1625 Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon 9/4/2003
S. 2-1626 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, ten einde het inkomen van invaliden te verhogen 9/4/2003

Legislatuur 1995-1999