Voorstellen van Eddy Boutmans (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

36 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-89 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26, ß3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 8/8/1995
S. 1-90 Wetsvoorstel tot afschaffing van het bijzonder stelsel van voorlopige hechtenis inzake douane en accijnzen 8/8/1995
S. 1-97 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 136 van het Wetboek van strafvordering inzake ambtshalve veroordeling tot schadevergoeding 7/9/1995
S. 1-114 Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract 3/10/1995
S. 1-122 Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking 11/10/1995
S. 1-130 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 17/10/1995
S. 1-131 Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, met aangepaste bedrijfsstraffen 18/10/1995
S. 1-132 Wetsvoorstel strekkende tot de verbetering van de situatie van slachtoffers van gewelddelicten, inzonderheid van seksueel geweld 18/10/1995
S. 1-134 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het Reglement van de Senaat 20/10/1995
S. 1-136 Voorstel van resolutie strekkende tot het openen van een breed maatschappelijk debat over de economische, maatschappelijke, culturele en democratische uitdagingen van de informatiemaatschappij en in het bijzonder van de informatiesnelweg 24/10/1995
S. 1-184 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 30/11/1995
S. 1-250 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer om autowedstrijden te verbieden die volledig of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben 7/2/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl 5/3/1996
S. 1-278 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek 7/3/1996
S. 1-294 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 37, 12į, van de arbeidswet van 16 maart 1971, houdende verbod van nachtarbeid voor vervoer van geld en effecten 14/3/1996
S. 1-354 Wetsvoorstel tot organisatie van het Hoog Comitť van Toezicht 13/6/1996
S. 1-371 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 29 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, strekkende tot de minder zware bestraffing van fietsers wegens zogeheten zware overtredingen 3/7/1996
S. 1-372 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek, teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen 3/7/1996
S. 1-382 Wetsvoorstel betreffende de instelling van administratieve rechtbanken van eerste aanleg 10/7/1996
S. 1-403 Wetsvoorstel tot tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van straf voor spijtoptanten 5/8/1996
S. 1-423 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 423 tot 433 van het Strafwetboek betreffende het tweegevecht 26/9/1996
S. 1-431 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 8/10/1996
S. 1-548 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 25/2/1997
S. 1-593 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-594 Herziening van titel III van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum
----------------------------------------------------------------------
Voorstel van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet, door de aanvulling van artikel 36 met een tweede en derde lid
27/3/1997
S. 1-632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tussenkomst 15/5/1997
S. 1-682 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering 25/6/1997
S. 1-737 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 35, eerste lid, en 36 van het Veldwetboek 8/10/1997
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-773 Wetsvoorstel houdende een verbod op luchtvaartacrobatieshows 13/11/1997
S. 1-864 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen 2/2/1998
S. 1-920 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering 25/3/1998
S. 1-1004 Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings 28/5/1998
S. 1-1109 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een uitzonderingsprocedure voor de regularisatie van illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen in te voeren, alsook tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, teneinde in een tijdelijke beschermingsregeling te voorzien 8/10/1998
S. 1-1164 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van wapenlobbygroepen in BelgiŽ n.a.v. de activiteiten van de "Armed Forces Communications and Electronics Association" (AFCEA) 26/11/1998
S. 1-1299 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 10/3/1999