Voorstellen van Jurgen Ceder (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

70 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-15 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 10/8/2010
S. 5-16 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 10/8/2010
S. 5-256 Wetsvoorstel strekkende tot een verbod op het ritueel slachten 8/10/2010
S. 5-466 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
10/11/2010
S. 5-467 Herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-468 Herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-469 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-470 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-471 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-472 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-473 Herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-588 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een aanscherping van de Europese wetgeving inzake gezinshereniging 9/12/2010
S. 5-615 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronischevermoeidheidssyndroom 15/12/2010
S. 5-616 Voorstel van resolutie tot systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties 15/12/2010
S. 5-617 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II 15/12/2010
S. 5-646 Herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken
23/12/2010
S. 5-657 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 13/1/2011
S. 5-658 Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting 13/1/2011
S. 5-680 Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen 25/1/2011
S. 5-681 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis met betrekking tot de onmiddellijke aanhouding 25/1/2011
S. 5-683 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, wat het verval van strafvordering voor bepaalde misdrijven betreft 25/1/2011
S. 5-690 Herziening van artikel 63, ßß1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
25/1/2011
S. 5-691 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 25/1/2011
S. 5-692 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren 25/1/2011
S. 5-693 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiŽle verblijfplaats 25/1/2011
S. 5-694 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, om de verplichting tot naleving van de taalwetgeving in te schrijven in de algemene normen 25/1/2011
S. 5-695 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het verhoren van personen 25/1/2011
S. 5-747 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de spoorwegen betreft 25/1/2011
S. 5-755 Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven 7/2/2011
S. 5-756 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 7/2/2011
S. 5-757 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, wat het ambt van fiscaal substituut betreft 7/2/2011
S. 5-758 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, wat het taalgebruik in kantschriften betreft 7/2/2011
S. 5-759 Voorstel van resolutie tot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een verbod op de financiering van moskeeŽn en islamitische instituten door middel van internationale geldstromen uit moslimfundamentalistische hoek 7/2/2011
S. 5-762 Wetsvoorstel tot invoeging in het Strafwetboek van het strafbaar stellen van de verhindering van dringende medische zorgverstrekking 8/2/2011
S. 5-763 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen 8/2/2011
S. 5-772 Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap 14/2/2011
S. 5-790 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 18/2/2011
S. 5-791 Wetsvoorstel tot wijziging van de drugwet van 24 februari 1921, wat betreft de bevoegdheid om huiszoekingen uit te voeren 18/2/2011
S. 5-799 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van de omzeiling van de strafwet door de overheid 22/2/2011
S. 5-813 Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiŽle registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf 28/2/2011
S. 5-815 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het verbod op vechtsport voor personen die veroordeeld zijn wegens bepaalde misdrijven tegen personen 28/2/2011
S. 5-816 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de oorlogspropaganda in vredestijd betreft 28/2/2011
S. 5-817 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen inzake de foto op de identiteitskaart 28/2/2011
S. 5-818 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat de controle op het schoolverzuim betreft 28/2/2011
S. 5-819 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de opvang van asielzoekers in gesloten centra 28/2/2011
S. 5-838 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 15/3/2011
S. 5-841 Wetsvoorstel tot afschaffing van het gemeentelijk stemrecht voor niet-EU-burgers 16/3/2011
S. 5-842 Wetsvoorstel tot invoering van het recht op kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers van misdaden 16/3/2011
S. 5-844 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 16/3/2011
S. 5-845 Wetsvoorstel tot regeling van schadevergoeding toegekend bij aansprakelijkheid voor het ontstaan en voortbestaan van menselijk leven 16/3/2011
S. 5-846 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake de niet-naleving van de taalwetgeving door spoedgevallen of mobiele hulpdiensten in het gebied Brussel-Hoofdstad 16/3/2011
S. 5-847 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de overschrijving van notariŽle akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten 16/3/2011
S. 5-852 Wetsvoorstel tot verstrenging van de straffen zoals bepaald in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende en psychotrope stoffen 16/3/2011
S. 5-853 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de automatische toekenning van een verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging bij het uitblijven van een beslissing 16/3/2011
S. 5-854 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet wat de aanvraag van de machtiging tot verblijf betreft 16/3/2011
S. 5-889 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat
22/3/2011
S. 5-895 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 2, tweede lid, van de wet van 28 februari 2007 betreffende het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, wat het statuut van de prinsen van de Koninklijke Familie betreft 24/3/2011
S. 5-937 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken betreft 6/4/2011
S. 5-956 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen
13/4/2011
S. 5-1001 Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade 4/5/2011
S. 5-1005 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat het bedelen met minderjarigen betreft 4/5/2011
S. 5-1008 Wetsvoorstel tot instelling van de versnelde invorderingsprocedure 5/5/2011
S. 5-1009 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake abortus 5/5/2011
S. 5-1044 Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fťdťration Wallonie-Bruxelles" 24/5/2011
S. 5-1047 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 26/5/2011
S. 5-1079 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 14/6/2011
S. 5-1084 Wetsvoorstel betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke uitspraken 15/6/2011
S. 5-1125 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de spiegelconfrontatie 28/6/2011
S. 5-1132 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de openbaarmaking van de minnelijke schikking 28/6/2011
S. 5-1543 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiŽnten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn 20/3/2012

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999