Voorstellen van Jurgen Ceder (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

26 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-197 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 25/9/2007
S. 4-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 4/10/2007
S. 4-455 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 6/12/2007
S. 4-516 Voorstel van resolutie betreffende de schendingen van de mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2008 in Peking 21/1/2008
S. 4-618 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken 6/3/2008
S. 4-628 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 11/3/2008
S. 4-654 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof 19/3/2008
S. 4-665 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 27/3/2008
S. 4-802 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat betreft de inning van "kosten" bij niet-gesyndiceerde werknemers door de Fondsen voor Bestaanszekerheid 10/6/2008
S. 4-893 Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk 1/8/2008
S. 4-928 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie ermee belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 29/9/2008
S. 4-933 Wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers 1/10/2008
S. 4-987 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wat de organisatie van sociale verkiezingen betreft 3/11/2008
S. 4-1197 Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting 4/3/2009
S. 4-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling 19/3/2009
S. 4-1413 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, § 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen 17/7/2009
S. 4-1421 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 14/9/2009
S. 4-1422 Wetsvoorstel tot invoering van een gezinseffectenrapport 14/9/2009
S. 4-1430 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiële afschaffing van de terugvorderingsmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis 25/9/2009
S. 4-1440 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, inzake de afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 6/10/2009
S. 4-1445 Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap 7/10/2009
S. 4-1590 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de samenstelling betreft van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bij geschillen over de sociale verkiezingen 6/1/2010
S. 4-1591 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen 6/1/2010
S. 4-1593 Voorstel van resolutie om het aanwenden van personeelsleden van Defensie op kosten van de belastingbetaler op het privéjacht van koning Albert stop te zetten 6/1/2010
S. 4-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden 3/2/2010
S. 4-1772 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/4/2010

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999