Voorstellen van Johan Vande Lanotte (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

16 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit 12/7/2007
S. 4-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in Belgiė en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in Belgiė 2/10/2007
S. 4-602 Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 5/3/2008
S. 4-604 Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-962 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ter doorlichting van de aanpak van de financiėle- en bankcrisis 15/10/2008
S. 4-1275 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt tot bevordering van de windmolenparken op zee 2/4/2009
S. 4-1462 Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening 16/10/2009
S. 4-1463 Herziening van artikel 77 van de Grondwet, om het eerste lid, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, en tweede lid, te herzien, alsook om een nieuw lid toe te voegen betreffende de wetten inzake belasting in het geval dat een meerderheid in elke taalgroep vereist is
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad", nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet om een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen
19/10/2009
S. 4-1464 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 19/10/2009
S. 4-1480 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, ter vergrendeling van de spaarbanken via een "Plan ter splitsing" 28/10/2009
S. 4-1575 Wetsvoorstel tot aanpassing van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie 18/12/2009
S. 4-1711 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie 17/3/2010
S. 4-1749 Voorstel tot oprichting van een parlementaire commissie van onderzoek naar de facturatiepraktijken van de gas- en elektriciteitsleveranciers 21/4/2010
S. 4-1750 Voorstel van resolutie over de impact van de prijsstijgingen op de werkgelegenheid 21/4/2010
S. 4-1776 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 3/5/2010

Legislatuur 2010-2014