Voorstellen van René Thissen (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

67 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-73 Voorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 86 van het Reglement van de Senaat teneinde het aantal commissieleden te verhogen 11/7/2003
S. 3-74 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 14/7/2003
S. 3-97 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 22/7/2003
S. 3-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 22/7/2003
S. 3-99 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van hepatitis-C-slachtoffers en tot invoering van een federaal plan ter bestrijding van hepatitis C 22/7/2003
S. 3-100 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar 22/7/2003
S. 3-101 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, teneinde de werking van de rechtbanken in het arrondissement Brussel te verbeteren 22/7/2003
S. 3-102 Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren 22/7/2003
S. 3-103 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 22/7/2003
S. 3-104 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 22/7/2003
S. 3-105 Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 22/7/2003
S. 3-106 Wetsvoorstel strekkende om de sociale- verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 22/7/2003
S. 3-107 Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 22/7/2003
S. 3-108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen 22/7/2003
S. 3-109 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 22/7/2003
S. 3-110 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 22/7/2003
S. 3-111 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling te hervormen en een status van tijdelijke bescherming tot stand te brengen 22/7/2003
S. 3-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen 22/7/2003
S. 3-113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen 22/7/2003
S. 3-115 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 22/7/2003
S. 3-116 Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie 22/7/2003
S. 3-117 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 22/7/2003
S. 3-118 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen 22/7/2003
S. 3-119 Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 22/7/2003
S. 3-120 Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing 22/7/2003
S. 3-121 Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" van 10 april 2003) 22/7/2003
S. 3-123 Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank 22/7/2003
S. 3-124 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 22/7/2003
S. 3-138 Wetsvoorstel tot wijziging van het verbod op tabaksreclame en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 29/7/2003
S. 3-139 Wetsvoorstel tot instelling van een opvangverlof in geval van adoptie 29/7/2003
S. 3-217 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 2/10/2003
S. 3-238 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake de kieswetgeving 10/10/2003
S. 3-239 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 10/10/2003
S. 3-249 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid 15/10/2003
S. 3-263 Voorstel tot wijziging van artikel 74 van het Reglement van de Senaat om een rapporteur aan te wijzen bij themadebatten 17/10/2003
S. 3-274 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven 21/10/2003
S. 3-276 Wetsvoorstel strekkende tot de vrijstelling van de bezoldiging van leerlingen voor de toekenning van kinderbijslagen en de definitie van persoon ten laste 21/10/2003
S. 3-287 Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het Reglement van de Senaat teneinde toe te staan dat de vaste leden en plaatsvervangers van een vaste commissie vervangen worden door een ander lid van dezelfde fractie 23/10/2003
S. 3-461 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 16/1/2004
S. 3-481 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps-en gewestraden eindigt 28/1/2004
S. 3-482 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt 28/1/2004
S. 3-520 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren 19/2/2004
S. 3-557 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de aan de sportclubs betaalde bijdragen aftrekbaar te maken 12/3/2004
S. 3-568 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van kosten die betrekking hebben op woongebouwen 18/3/2004
S. 3-574 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het bedrag te verhogen van de uitgaven voor kinderopvang die voor aftrek van het totale inkomen in aanmerking komen, alsook, in het geval van zwaar zieke kinderen, het belastingvrije inkomen op te trekken 19/3/2004
S. 3-575 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog een grotere transparantie van de vereffeningsprocedures ten aanzien van derden 19/3/2004
S. 3-576 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, C, van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van artikel 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet 19/3/2004
S. 3-588 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 29/3/2004
S. 3-589 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 23ter in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de reclamecampagnes die aan bepaalde jaarlijkse feesten voorafgaan te reglementeren 29/3/2004
S. 3-590 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 46 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, teneinde erin te voorzien dat bij de indiening van wetsontwerpen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat het voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën wordt toegevoegd 29/3/2004
S. 3-591 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de aftrek mogelijk te maken van de studiekosten in het hoger onderwijs 29/3/2004
S. 3-592 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de vergoeding voor verbreking van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd betreft, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars 29/3/2004
S. 3-593 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het statuut van de vrijwilligers te verbeteren 29/3/2004
S. 3-594 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 132 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde meer rekening te houden met kinderen ten laste 29/3/2004
S. 3-595 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen 29/3/2004
S. 3-596 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een recht in te stellen om het belastingdossier te raadplegen in het raam van de bezwaarprocedure 29/3/2004
S. 3-597 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de gratis verspreiding van tabak, soortgelijke producten en rookbenodigdheden te verbieden 29/3/2004
S. 3-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te stellen op de verkoop via automaten van sigaretten, tabaksproducten en rookbenodigdheden 29/3/2004
S. 3-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te verbieden 29/3/2004
S. 3-620 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op het creëren van een voorrecht voor de verenigingen van mede-eigenaars 2/4/2004
S. 3-621 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, tot verbod van de organisaties van privé-personen die tot doel hebben de instanties die wettelijk belast zijn met het toezicht op de politiediensten, te vervangen of in hun plaats te treden 2/4/2004
S. 3-622 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad van State en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 13 januari 1973 2/4/2004
S. 3-623 Voorstel van bijzondere wet houdende reorganisatie van het Hoog Comité van toezicht en tot opname ervan in het Rekenhof 2/4/2004
S. 3-653 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een fiscale regeling, "tante-Agaathregeling" genaamd, ten voordele van beginnende ondernemers 23/4/2004
S. 3-686 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 13/5/2004
S. 3-687 Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van structurele maatregelen om de groei en de ontwikkeling van de horecasector te waarborgen 13/5/2004
S. 3-717 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de steun aan de KMO's in de fiscale wetgeving te verankeren 26/5/2004

Legislatuur 1999-2003