Voorstellen van Didier Ramoudt (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-162 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 77 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 17/11/1999
S. 2-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 3/2/2000
S. 2-330 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 7/2/2000
S. 2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 17/5/2000
S. 2-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel 17/5/2000
S. 2-595 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 7/12/2000
S. 2-756 Wetsvoorstel betreffende de administratiefrechtelijke afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 17/5/2001
S. 2-813 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verplichte keuring voor motorfietsen betreft, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen 29/6/2001
S. 2-814 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43ter in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met betrekking tot de motorrijders in groep 29/6/2001
S. 2-821 Wetsvoorstel betreffende het sociaal statuut van de zeevisser 2/7/2001
S. 2-822 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen 2/7/2001
S. 2-996 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 27/12/2001
S. 2-1028 Voorstel van resolutie over de verkeerspolitie 29/1/2002
S. 2-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 19/2/2002
S. 2-1606 Wetsvoorstel tot wijziging van de wegcode, wat de verkeersregels voor fietsers betreft 9/4/2003

Legislatuur 2003-2007