Voorstellen van Marc Olivier (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

14 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
S. 1-285 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 38ter in de arbeidswet van 16 maart 1971, met het oog op een betere bescherming van werknemers die belast zijn met geldtransporten 11/3/1996
S. 1-402 Wetsvoorstel houdende oprichting en organisatie van een fiscale kruispuntbank 31/7/1996
S. 1-670 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 13/3/1997
S. 1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
S. 1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
S. 1-934 Wetsvoorstel tot opslorping van de structurele werkloosheid en herintegratie van langdurige werklozen 27/3/1998
S. 1-937 Wetsvoorstel houdende opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris 31/3/1998
S. 1-993 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 26/5/1998
S. 1-1107 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven 1/10/1998
S. 1-1141 Wetsvoorstel tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht 6/11/1998
S. 1-1281 Wetsvoorstel betreffende het eigendoms- en exploitatierecht van apotheken 25/2/1999