Voorstellen van Frank Vanhecke (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-240 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie in verband met het eventueel achterhouden door de regering en/of door openbare instellingen van rapporten en informatie over de economische toestand van het land vóór de verkiezingen van 18 mei 2003 en het daaropvolgende formatieberaad 15/10/2003
S. 3-241 Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A in de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, met het oog op de invoering van een BTW-tarief van 6% voor het verschaffen van spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse in hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven 15/10/2003
S. 3-242 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 52 en 53, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 15/10/2003
S. 3-243 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" 15/10/2003
S. 3-244 Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 15/10/2003
S. 3-245 Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen 15/10/2003
S. 3-462 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers 19/1/2004
S. 3-493 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 4/2/2004
S. 3-494 Voorstel van resolutie over de kandidatuur van Turkije als lid van de Europese Unie 4/2/2004
S. 3-507 Voorstel tot vervanging van artikel 73 van het reglement van de Senaat teneinde de gewone motie tot besluit van vragen om uitleg af te schaffen 9/2/2004
S. 3-518 Voorstel van resolutie betreffende de beëindiging van de verbanning van repressieslachtoffers 13/2/2004
S. 3-539 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 4/3/2004
S. 3-540 Voorstel tot wijziging van artikel 16 van het reglement van de Senaat 4/3/2004
S. 3-615 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 2/4/2004
S. 3-668 Wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezing van het Europees Parlement 6/5/2004