Voorstellen van Martine Dardenne (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

10 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-39 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van arbeiders bij te hoge concentraties van troposferische ozon 4/7/1995
S. 1-131 Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, met aangepaste bedrijfsstraffen 18/10/1995
S. 1-132 Wetsvoorstel strekkende tot de verbetering van de situatie van slachtoffers van gewelddelicten, inzonderheid van seksueel geweld 18/10/1995
S. 1-144 Wetsvoorstel betreffende de levering aan het openbare net van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen 31/10/1995
S. 1-179 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 173, 1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 met betrekking tot de opstelling van een uitrustingsprogramma voor de elektriciteitssector 23/11/1995
S. 1-334 Wetsvoorstel tot invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake werknemerspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, conventionele brugpensioenen en ziekte- en invaliditeitsverzekering 14/5/1996
S. 1-581 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van de werknemers bij collectief ontslag 17/3/1997
S. 1-724 Wetsvoorstel betreffende het zorgverlof voor werknemers 3/9/1997
S. 1-737 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 35, eerste lid, en 36 van het Veldwetboek 8/10/1997
S. 1-741 Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen 14/10/1997