Voorstellen van Vera Dua (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-245 Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek 9/10/2007
S. 4-246 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
---------------
Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131 - Ed. 2 van 2 mei 2007)
9/10/2007
S. 4-247 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 9/10/2007
S. 4-248 Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers 9/10/2007
S. 4-249 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/10/2007
S. 4-250 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 9/10/2007
S. 4-251 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie 9/10/2007
S. 4-252 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade 9/10/2007
S. 4-254 Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen 11/10/2007
S. 4-255 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische CoŲperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" 11/10/2007
S. 4-256 Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomitť 9/10/2007
S. 4-257 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel 9/10/2007
S. 4-258 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds 9/10/2007
S. 4-259 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat 9/10/2007
S. 4-260 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 9/10/2007
S. 4-261 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo 9/10/2007
S. 4-327 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma 23/10/2007
S. 4-754 Wetsvoorstel betreffende de instelling van milieuzones in steden en gemeenten 14/5/2008
S. 4-792 Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking" 3/6/2008
S. 4-950 Wetsvoorstel tot invoering van een heffing op de winsten van de afgeschreven centrales, teneinde een betere openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt te garanderen, hernieuwbare energie en efficiŽntie op energievlak te promoten en de algemene energiekosten te drukken 7/10/2008
S. 4-1014 Voorstel van resolutie voor een betere financiŽle ondersteuning van mucoviscidosepatiŽnten 19/11/2008
S. 4-1119 Voorstel van resolutie betreffende het IsraŽlisch-Palestijns conflict 15/1/2009
S. 4-1224 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen 12/3/2009

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999