Voorstellen van Vera Dua (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-179 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 173, §1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 met betrekking tot de opstelling van een uitrustingsprogramma voor de elektriciteitssector 23/11/1995
S. 1-250 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer om autowedstrijden te verbieden die volledig of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben 7/2/1996
S. 1-334 Wetsvoorstel tot invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake werknemerspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, conventionele brugpensioenen en ziekte- en invaliditeitsverzekering 14/5/1996
S. 1-518 Voorstel van resolutie inzake de invoering van een ecolabel voor hout 7/1/1997
S. 1-522 Wetsvoorstel betreffende asbest en asbestverbindingen 14/1/1997
S. 1-591 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de componenten van de politieke partijen 27/3/1997
S. 1-592 Wetsvoorstel tot beperking van het vertrouwelijke karakter van de identiteit van particuliere schenkers inzake de financiering van de verkiezingsuitgaven en van de politieke partijen 27/3/1997
S. 1-724 Wetsvoorstel betreffende het zorgverlof voor werknemers 3/9/1997
S. 1-958 Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie 22/4/1998
S. 1-959 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 22/4/1998
S. 1-961 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 23/4/1998
S. 1-1030 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst 18/6/1998

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003