Voorstellen van Hugo Coveliers (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

34 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-197 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 25/9/2007
S. 4-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 4/10/2007
S. 4-455 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 6/12/2007
S. 4-615 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" 5/3/2008
S. 4-618 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken 6/3/2008
S. 4-627 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind 11/3/2008
S. 4-628 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 11/3/2008
S. 4-665 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 27/3/2008
S. 4-851 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft 2/7/2008
S. 4-859 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
8/7/2008
S. 4-893 Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk 1/8/2008
S. 4-916 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de opheffing van de onbekwaamheid tot deelname aan de verkiezingen van sommige veroordeelden 12/9/2008
S. 4-1016 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie wat de bijzondere verbeurdverklaring betreft 20/11/2008
S. 4-1025 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten 24/11/2008
S. 4-1180 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, § 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten 12/2/2009
S. 4-1197 Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting 4/3/2009
S. 4-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling 19/3/2009
S. 4-1244 Wetsvoorstel betreffende de bekendmaking van het woonverbod en de uitsluiting tot eerherstel van veroordeelde pedofielen 24/3/2009
S. 4-1260 Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran 31/3/2009
S. 4-1261 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de nalatenschappen zonder erfgenamen betreft 31/3/2009
S. 4-1278 Wetsvoorstel houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen 7/4/2009
S. 4-1366 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieėn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 22/6/2009
S. 4-1368 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht 22/6/2009
S. 4-1370 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II 22/6/2009
S. 4-1421 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 14/9/2009
S. 4-1433 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde 2/10/2009
S. 4-1434 Wetsvoorstel tot het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer 2/10/2009
S. 4-1435 Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3°, en 69, 3° van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
2/10/2009
S. 4-1487 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft 29/10/2009
S. 4-1526 Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken 3/12/2009
S. 4-1590 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de samenstelling betreft van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bij geschillen over de sociale verkiezingen 6/1/2010
S. 4-1591 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen 6/1/2010
S. 4-1648 Wetsvoorstel betreffende de strafbaarstelling van het kraken van gebouwen 8/2/2010
S. 4-1772 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/4/2010

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999