Voorstellen van Hugo Coveliers (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1995-1999

16 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-250 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag tot instelling van een Grondwet voor Europa 15/10/2003
S. 3-281 Wetsvoorstel inzake de reglementering van het vrijwillig tegen betaling verrichten van seksuele dienstverlening 22/10/2003
S. 3-283 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven 23/10/2003
S. 3-297 Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene kieswetten, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven 4/11/2003
S. 3-307 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur 6/11/2003
S. 3-308 Wetsontwerp tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie 6/11/2003
S. 3-369 Wetsvoorstel houdende verticale integratie van het openbaar ministerie 2/12/2003
S. 3-370 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een regeling voor medewerkers met het gerecht 2/12/2003
S. 3-371 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte 2/12/2003
S. 3-372 Wetsvoorstel tot hervorming van het echtscheidingsrecht en invoering van de foutloze echtscheiding 2/12/2003
S. 3-450 Wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht 13/1/2004
S. 3-873 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de kosten van de rechtspleging betreft in alle geschillen betreffende de toepassing van een wet inzake onteigening ten algemenen nutte 20/10/2004
S. 3-884 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1024bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1072bis van hetzelfde Wetboek, in verband met gedingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten 26/10/2004
S. 3-896 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44/1, vierde lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 9/11/2004
S. 3-904 Voorstel van resolutie betreffende een onderzoek naar de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een analyse van de grondwettelijke tweetaligheid en de federale loyauteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18/11/2004
S. 3-917 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1254 en 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de procedureformaliteiten inzake echtscheiding 18/11/2004

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1995-1999