Voorstellen van Lydia Maximus (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

16 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-10 Wetsvoorstel ter uniformisering van de wetgeving inzake gewaarborgd loon en tot afschaffing van de carensdag 27/6/1995
S. 1-11 Wetsvoorstel betreffende de uitbetaling van het vakantiegeld 27/6/1995
S. 1-12 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 27/6/1995
S. 1-13 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 27/6/1995
S. 1-14 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis, c), van het Burgerlijk Wetboek, inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand onbekwaam zijn die te beheren 27/6/1995
S. 1-91 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 28/8/1995
S. 1-209 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987 20/12/1995
S. 1-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987 30/1/1996
S. 1-352 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5░, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen betreffende de decryptie van berichten 11/6/1996
S. 1-445 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie 16/10/1996
S. 1-543 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 20/2/1997
S. 1-627 Wetsvoorstel tot interpretatie van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 13/5/1997
S. 1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
S. 1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
S. 1-913 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de Gemeenschappen ter democratisering van de toekenning van studietoelagen 17/3/1998
S. 1-1021 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 517 van het Gerechtelijk Wetboek houdende het verbod van deficitaire tenuitvoerleggingen 11/6/1998