Voorstellen van Frans Lozie (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

26 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-86 Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking 30/9/1999
S. 2-257 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 23/12/1999
S. 2-296 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswetgeving 14/1/2000
S. 2-304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 72, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet inzake de onverenigbaarheden 20/1/2000
S. 2-316 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 31/1/2000
S. 2-323 Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Oostenrijk op te schorten 2/2/2000
S. 2-333 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de verantwoordelijkheden bij de moord op tien para's in Rwanda in april 1994 9/2/2000
S. 2-354 Wetsvoorstel tot bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 23/2/2000
S. 2-449 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek 24/5/2000
S. 2-541 Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie 31/7/2000
S. 2-548 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 13/10/2000
S. 2-563 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek van de verwijdering van twee speurders uit de Brusselse onderzoekscel "Neufch‚teau" 9/10/2000
S. 2-668 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de cumulatie van het ambt van minister, staatssecretaris of regeringscommissaris met het ambt van burgemeester of schepen 20/2/2001
S. 2-688 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat 15/3/2001
S. 2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 9/5/2001
S. 2-823 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 4/7/2001
S. 2-843 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering 5/7/2001
S. 2-871 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen 18/7/2001
S. 2-907 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanwezigheid van terroristische organisaties op het Belgisch grondgebied en hun relatie met de georganiseerde misdaad 19/9/2001
S. 2-1158 Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 21/5/2002
S. 2-1173 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 28/5/2002
S. 2-1225 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 1/7/2002
S. 2-1227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 2/7/2002
S. 2-1228 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut 2/7/2002
S. 2-1523 Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties 11/3/2003
S. 2-1525 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de bilaterale akkoorden die de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof beperken 11/3/2003