Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers in behandeling in : Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
7: Legislatuur 2019-....

89 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-456 Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat 24/5/2023
S. 7-448 Burgerenquête "Een land voor de toekomst" 12/5/2023
S. 7-439 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, met het oog op de grondige hervorming en beperking van de financiering van de politieke partijen, de versterking van de democratie en het versterken van parlementsleden en parlementen 31/3/2023
S. 7-429 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 13/3/2023
S. 7-415 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot wijziging van artikel 23 van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen
25/1/2023
S. 7-393 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen 10/11/2022
S. 7-380 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om er een artikel 24bis in te voegen dat het leren van een andere landstaal verplicht maakt tijdens de periode van het basisonderwijs en het voltijds secundair onderwijs 29/9/2022
S. 7-374 Voorstel van resolutie tot invoering van het recht op een veilig, rein, gezond en duurzaam milieu als mensenrecht 7/7/2022
S. 7-372 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel
7/7/2022
S. 7-369 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om de samenstelling en de benoemingsprocedure te wijzigen 6/7/2022
S. 7-363 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de exclusieve toewijzing van het klimaatbeleid aan de federale overheid voor een coherent klimaatbeleid onder één federale minister 21/6/2022
S. 7-342 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde het recht op water en sanitatie te waarborgen
22/4/2022
S. 7-341 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet om een lid toe te voegen om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren 30/3/2022
S. 7-322 Jaarverslag 2020 van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens 25/4/2022
S. 7-315 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof 3/12/2021
S. 7-308 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de media 8/12/2021
S. 7-265 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met betrekking tot het opnemen van gendergerelateerde informatie in het financieel verslag over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten 15/6/2021
S. 7-249 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel de gebruikte terminologie gendergevoelig te maken 21/4/2021
S. 7-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, teneinde de partijdotaties te verminderen 19/3/2021
S. 7-237 Presentatie van de organisatie van de werkzaamheden betreffende de toekomstige institutionele hervormingen, door mevrouw Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing en de heer David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing 8/3/2021
S. 7-235 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 25/2/2021
S. 7-221 Gedachtewisseling met mevrouw Annemie Turtelboom, Belgisch lid van de Europese Rekenkamer 22/1/2021
S. 7-216 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de artikelen 4, § 3, en 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten inzake verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling 8/1/2021
S. 7-198 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een bepaling toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde er het recht op energie aan toe te voegen
20/10/2020
S. 7-182 Vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop andere Europese Staten de COVID 19-crisis hebben aangepakt 25/9/2020
S. 7-181 Inventaris van de transversale aandachtspunten die in België zijn gerezen naar aanleiding van de COVID 19-crisis 25/9/2020
S. 7-179 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, om voor de gewestverkiezingen stemrecht toe te kennen aan buitenlandse onderdanen die in België verblijven 4/9/2020
S. 7-170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36, van titel III, hoofdstuk I en hoofdstuk II, en van de artikelen 100, 119, 143, 151, 174 en 195 van de Grondwet, met het oog op de afschaffing van de Senaat teneinde een bij loting samengestelde burgerassemblee op te richten 26/6/2020
S. 7-166 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof betreffende de benoeming van de rechters bij het Grondwettelijk Hof 10/6/2020
S. 7-158 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, § 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten 7/5/2020
S. 7-156 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van diverse wetten teneinde de faciliteiten inzake onderwijs af te schaffen 24/4/2020
S. 7-147 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114, van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
3/3/2020
S. 7-145 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 19/2/2020
S. 7-139 Informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie 6/2/2020
S. 7-138 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel 27/1/2020
S. 7-130 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 11/12/2019
S. 7-126 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad voor wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft 29/11/2019
S. 7-120 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
19/11/2019
S. 7-115 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten 7/11/2019
S. 7-113 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten 28/10/2019
S. 7-112 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de Vlaamse taalgrensgemeenten 28/10/2019
S. 7-105 Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest 18/10/2019
S. 7-101 Herziening van titel II van de Grondwet, teneinde een nieuw artikel in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
16/10/2019
S. 7-97 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger 9/10/2019
S. 7-90 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 8/10/2019
S. 7-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 8/10/2019
S. 7-73 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 8/10/2019
S. 7-71 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis, tweede lid, van de Grondwet, om een vertegenwoordiging van elk geslacht van minstens 40 % van eenzelfde geslacht te garanderen binnen de Ministerraad en de gemeenschaps- en gewestregeringen 3/10/2019
S. 7-69 Voorstel van resolutie met het oog op het openstellen voor het publiek van een groot deel van het Koninklijk Domein te Laken 3/10/2019
S. 7-68 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toekomst van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen 3/10/2019
S. 7-66 Voorstel van resolutie voor de verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar 3/10/2019
S. 7-60 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 3/10/2019
S. 7-59 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België, met als doel geen haatdragende, discriminerende en onzinnige bepalingen meer op te nemen in grondwettelijke regels 3/10/2019
S. 7-58 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet met als doel een open debat door de grondwetgever over de Belgische monarchie niet onmogelijk te maken tijdens een regentschap 3/10/2019
S. 7-57 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet om een lid toe te voegen dat het stopzetten van het lidmaatschap van de Europees Unie slechts toelaat na een stemming met tweederdemeerderheid 3/10/2019
S. 7-56 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft 3/10/2019
S. 7-55 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet met als doel de algehele onschendbaarheid van de Koning op te heffen en te beperken tot de handelingen die gesteld werden binnen de publieke opdrachten 3/10/2019
S. 7-54 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-53 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet met als doel de regels van de annuïteit van de begroting ook toe te passen op de monarchie 3/10/2019
S. 7-52 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en deze louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-51 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en de monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-50 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet om stemrecht voor 16- tot 18-jarigen mogelijk te maken 3/10/2019
S. 7-49 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-48 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
3/10/2019
S. 7-47 Herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt
3/10/2019
S. 7-41 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-40 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-39 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-38 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt 3/10/2019
S. 7-37 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-36 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-35 Herziening van artikel 29 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot vervanging van artikel 29 van de Grondwet
3/10/2019
S. 7-34 Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om de vrijheid van drukpers uit te breiden tot andere media
3/10/2019
S. 7-33 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van een recht op water en op energie
3/10/2019
S. 7-32 Herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
3/10/2019
S. 7-31 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
3/10/2019
S. 7-24 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogvoering betreft 3/10/2019
S. 7-23 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie 3/10/2019
S. 7-22 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-21 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-20 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-19 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 3/10/2019
S. 7-18 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot vervanging van artikel 150 van de Grondwet
3/10/2019
S. 7-17 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post
3/10/2019
S. 7-16 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake communicatie
3/10/2019
S. 7-15 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake mobiliteit
3/10/2019
S. 7-14 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om de toegang tot energie en water te verzekeren
3/10/2019
S. 7-12 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 7 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
3/10/2019
S. 7-11 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 7°, dat het recht op water waarborgt
3/10/2019