Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
2: Legislatuur 1999-2003

52 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-1549 Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet 21/3/2003
S. 2-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 20/3/2003
S. 2-1546 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet 20/3/2003
S. 2-1541 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratisch getoetste totstandkoming van de wetgeving 14/3/2003
S. 2-1483 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de vertegenwoordiging van de gemeenschappen en de gewesten door de Raden in en buiten rechte te regelen 5/12/2002
S. 2-1482 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, om de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap in en buiten rechte te regelen 5/12/2002
S. 2-1481 Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte 5/12/2002
S. 2-1450 Wetsontwerp betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 30/1/2003
S. 2-1391 Ontwerp van programmawet 2 14/11/2002
S. 2-1383 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang 6/12/2002
S. 2-1382 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 6/12/2002
S. 2-1360 Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap 20/11/2002
S. 2-1359 Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en onder de Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 20/11/2002
S. 2-1311 Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 16/10/2002
S. 2-1292 De plaats van de Duitstalige Gemeenschap in ons staatsbestel 5/12/2002
S. 2-1276 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel 25/9/2002
S. 2-1233 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 10/6/2002
S. 2-1068 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 28/2/2002
S. 2-1008 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 15/1/2002
S. 2-897 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 4/9/2001
S. 2-871 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen 18/7/2001
S. 2-870 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap 18/7/2001
S. 2-783 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 14/6/2001
S. 2-777 Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten 29/3/2001
S. 2-771 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 10/5/2001
S. 2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 9/5/2001
S. 2-709 Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen 29/3/2001
S. 2-697 Herziening van artikel 157 van de Grondwet 22/3/2001
S. 2-657 Herziening van artikel 184 van de Grondwet 14/2/2001
S. 2-623 Wetsontwerp tot wijziging van de artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof 15/1/2001
S. 2-622 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 15/1/2001
S. 2-576 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 16/11/2000
S. 2-575 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
--------------
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuwe bepaling in te voegen die de bescherming moet verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
14/11/2000
S. 2-483 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 21/6/2000
S. 2-465 Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten 8/6/2000
S. 2-454 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 9/12/1999
S. 2-442 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek 28/4/2000
S. 2-386 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 23/3/2000
S. 2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 3/2/2000
S. 2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
S. 2-290 Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 12/1/2000
S. 2-289 Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 12/1/2000
S. 2-265 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 10/1/2000
S. 2-263 Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten 6/1/2000
S. 2-262 Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten 6/1/2000
S. 2-250 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 22/12/1999
S. 2-149 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de gemeentewet 10/11/1999
S. 2-148 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 20/10/1999
S. 2-147 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 20/10/1999
S. 2-63 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet 7/9/1999
S. 2-30 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 7/9/1999
S. 2-21 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren 16/7/1999