5-190COM

5-190COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Peter Van Rompuy au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur «l'emprunt populaire» (no 5-2697)

M. le président. - M. Hendrik Bogaert, secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, répondra.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Over dit thema heb ik al verscheidene vragen gesteld. Nu neemt de volkslening echter stilaan concrete vormen aan en daarom heb ik deze keer voor de minister enkele technische vragen.

Zal de overheid bij de volkslening een rendement garanderen? Zo ja, wie zal dan de eventuele verliezen dekken?

Aan de volkslening wordt een fiscaal voordeel gekoppeld. Voor welk type fiscaal voordeel wordt er gekozen?

In de begroting werd voor de volkslening een bepaald bedrag ingeschreven. Ik veronderstel dan ook dat men voor volgend jaar uitgaat van een maximaal op te halen hoeveelheid kapitaal. Kan dat bedrag worden overschreden als de volkslening heel populair blijkt te zijn?

Kan de volkslening, door het fiscaal voordeel, de bestaande markt verstoren? Kunnen bestaande leningen of leningen die door private instellingen worden gelanceerd en aan dezelfde voorwaarden voldoen, ook van het fiscaal voordeel genieten?

Het fiscaal voordeel plus de overheidswaarborg zorgen voor een hoger rendement. Hoe zal de regering vermijden dat de instellingen die de leningen aanbieden, een deel daarvan afromen?

Wie bepaalt welke leningen onder het fiscaal voordeel vallen? Zal de regering met een kader werken en daarbij de projecten en voorwaarden bepalen?

Dat lijken me allemaal essentiële vragen over de volkslening waarbij potentieel toch hoge bedragen betrokken kunnen zijn.

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - De volkslening zal op een marktconforme manier door de banken worden beheerd. De individuele banken zullen de kredietwaardigheid van de projecten, inclusief de eventuele waarborgen, beoordelen en de rentevoeten vastleggen, zowel voor de rente geboden aan de spaarders, als voor de rente aangerekend aan de projecten. Het is een instrument dat via de balans van de bank verloopt, dus geen fee business, en er is dan ook geen rechtstreekse financiële relatie tussen de spaarders en de projecten.

Er zal overlegd worden met de gefedereerde entiteiten over de werkings- en toezichtsmodaliteiten, onder andere op het vlak van de affectatievereisten.

Wie voor de volkslening in aanmerking komt, is op het ogenblik nog niet bepaald, maar het moet in elk geval om sociaaleconomische en/of maatschappelijk verantwoorde projecten gaan.

Het is inderdaad de bedoeling aan de spaarders een fiscaal voordeel toe te kennen. De kostprijs van dat belastingvoordeel voor de overheid wordt geschat op 4,5 miljoen euro in 2013, en 9 miljoen euro in 2014. In de mate dat de gelden die naar de volksleningen vloeien, afkomstig zijn van spaarinstrumenten met een nog voordeliger fiscaal regime, zoals gereglementeerde spaarrekeningen, zal een deel van die kost worden gerecupereerd via de roerende voorheffing.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Ik ben zeer benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking. Welke richting die uitgaat, lijkt me nog niet helemaal duidelijk te zijn, maar ik zal het blijven volgen en kijk uit naar de concrete plannen.