Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8664

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 29 maart 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Bruggepensioneerden en werklozen - Vakbondsbijdrage - Aftrekbare beroepskosten - Impact voor de begroting - Controle en aantallen

officiŽle statistiek
vakbond
belastingaftrek
werkloze
vervroegd pensioen

Chronologie

29/3/2013Verzending vraag
23/9/2013Rappel
29/10/2013Rappel
3/12/2013Herkwalificatie
2/4/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8663
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4370

Vraag nr. 5-8664 d.d. 29 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar de Circulaire nr. Ci.RH.243/497.236 dd. 10.07.1998. De vakbondsbijdragen die werklozen en bruggepensioneerden betalen worden, op grond van art. 49 van het WIB als beroepskosten aangemerkt en bijgevolg zijn de tijdens de periode van werkloosheid of brugpensioen betaalde vakbondsbijdragen rechtreeks aftrekbaar van de ontvangen werkloosheidsuitkeringen of brugpensioenen. Hoewel werklozen normaliter geen recht hebben op een forfaitaire kostenaftrek, kunnen zij wel enkele van hun beroepsonkosten inbrengen waaronder dus de vakbondsbijdrage voor de periode van werkloosheid en respectievelijk brugpensioen. De fiscus neemt immers aan dat deze bijdrage gestort wordt met het oog op het behoud van een uitkering, in casu de werkloosheidsuitkering. Die fiscale logica komt bijzonder vreemd over, daar het toch de bedoeling zou moeten zijn de kosten gemaakt voor het solliciteren aftrekbaar te maken en niet de kosten gemaakt om een uitkering te behouden. Niets is minder waar. Kosten die een werkloze maakt om een baan te vinden, zijn volgens de belastingadministratie in principe persoonlijke uitgaven en vormen geen aftrekbare beroepskosten.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister aangeven, respectievelijk voor de laatste drie jaren, hoeveel belastingplichtige werklozen en respectievelijk bruggepensioneerden hun vakbondsbijdrage op hun belastingaangifte hebben ingebracht als beroepskosten en dit als totaalbedrag op jaarbasis?

2) Kan hij aangeven hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt van de door werklozen en bruggepensioneerden ingebrachte beroepskosten en dit op jaarbasis?

3) Kan de concrete impact van deze maatregel voor de begroting worden weergegeven en dit op jaarbasis voor de laatste drie jaar? Hoe evolueren de kosten voor de begroting op jaarbasis? Kan dit uitvoerig en cijfermatig worden toegelicht?

4) Kan de geachte minister aangeven hoeveel werklozen een vakbondsbijdrage betalen?

5) Kan hij aangeven hoeveel bruggepensioneerden een vakbondsbijdrage betalen?

6) Kan hij aangeven hoeveel de gemiddelde aftrek op jaarbasis bedraagt van de vakbondsbijdrage op de beroepskosten? Is er sprake van een toename wat betreft de laatste drie jaar van dit gemiddeld bedrag?

7) Kan hij aangeven hoe de controle verloopt op de aftrek van deze vakbondsbijdrage als beroepskosten? Beschikt de fiscus over een ledenlijst of controleren de vakbonden deze listings? Kan de geachte minister zeer gedetailleerd aangeven hoe de controle op deze aftrekpost verloopt?

8) Meent hij niet dat het aangewezen is om deze kostenaftrek op te nemen in de belastingsbrief als een aparte post opdat men efficiŽnt kan controleren in hoeverre de belastingplichtige terecht een beroep doet op de aftrek van deze vakbondsbijdrage ten gevolge van werkloosheid en of brugpensioen?

9) Kan hij aangeven, respectievelijk voor de laatste drie jaren, hoeveel keer de fiscale administratie de door de belastingplichtige werklozen en de bruggepensioneerden ingebrachte aftrek van de vakbondsbijdrage op hun beroepskosten heeft verworpen? Hoeveel bedraagt dit op jaarbasis en bij hoeveel belastingplichtigen werd deze aftrek van de beroepskosten verworpen? Kunt u deze cijfers toelichten?

Antwoord ontvangen op 2 april 2014 :

Het geachte lid wordt doorverwezen naar het antwoord dat intussen reeds werd gegeven op haar vraag met nr. 5-11076.