Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8625

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 27 maart 2013

aan de minister van Werk

Werkloosheid - Website flemme.be - Sollicitatiefraude

werkloosheidsverzekering
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
zoeken naar een baan
valsheid in geschrifte
internetsite
zwartwerk

Chronologie

27/3/2013Verzending vraag
11/6/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8625 d.d. 27 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De afgelopen dagen kwam de website www.flemme.be onder de aandacht van verschillende media en websites. De individuele gebruiker betaalt per maand twee euro. In ruil daarvoor stuurt het bedrijf zijn of haar curriculum vitae (cv) en motivatiebrief naar verschillende bedrijven in sectoren die hem of haar interesseren. Het bedrijf beweert over een database van 90.000 bedrijven te beschikken. Tevens wil het bedrijf de nodige documenten opstellen die werkzoekenden en werklozen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) moeten voorleggen. Op die manier, zo beweren zij althans op hun eigen website, is de klant in orde ten opzichte van de overheid in de zoektocht naar werk. De e-mail wordt op naam van de klant verzonden en dit ook enkel overdag, zodat het allemaal wat realistischer oogt.

Graag had ik de geachte minister hierover enkele vragen gesteld:

1) Wat vindt u van zo'n initiatief? Zijn er in het verleden reeds gelijkaardige initiatieven opgestart, of is dit het eerste in zijn soort? Kunt u toelichten?

2) Is de klant die zijn of haar cv en brief laat versturen door dit bedrijf in orde ten opzichte van de RVA, of absoluut niet? Indien niet, waarom niet? Welke criteria zijn niet vervuld indien men solliciteert via dit bedrijf?

3) Doet dit bedrijf iets onwettigs door deze service aan te bieden?

Antwoord ontvangen op 11 juni 2013 :

1) In principe is het geoorloofd om hulp te bieden bij het opstellen en verzenden van sollicitatiebrieven. De RVA heeft geen kennis van dergelijke initiatieven in het verleden.

In de procedure van de activering van het zoekgedrag wordt echter niet alleen rekening gehouden met de sollicitaties. Dit is slechts één vorm van inspanning om werk te zoeken. Gedurende de ganse procedure van de activering van het zoekgedrag wordt van een werkloze verwacht dat hij een realistisch professioneel plan volgt en worden ook andere acties dan solliciteren verwacht, zoals bijvoorbeeld :

Deze acties worden zo nodig omschreven in een geïndividualiseerd contract.

De inspanningen die een werkloze doet om werk te zoeken, worden beoordeeld tijdens individuele gesprekken met een personeelslid van de RVA, de facilitator. Die is speciaal aangeworven en opgeleid om deze gesprekken te voeren. Het is niet in het belang van de werkloze dat hij slechts één vorm van inspanningen aantoont.

2) De RVA is al vele jaren alert voor werklozen die valse bewijzen voorleggen van hun inspanningen om werk te zoeken. Wie zich alleen aanbiedt met misschien wel talrijke, maar stereotiepe, niet echt doelgerichte sollicitaties, voldoet niet aan de vereisten en loopt dus ernstig kans om gesanctioneerd te worden.

De RVA gaat zoals steeds na of de sollicitatiebrieven, de vacatures en de kandidaturen inderdaad waarheidsgetrouw zijn (bijvoorbeeld door onderzoek in te stellen bij de betrokken partijen). Het bestaan van de bewuste website creëert niet onmiddellijk een probleem voor de efficiënte werking van de huidige procedure van activering van het zoekgedrag.

Uit verklaringen aan de pers van de initiatiefnemers blijkt echter dat de service ook aangeprezen wordt bij werklozen die niet arbeidsbereid zijn, als middel om de verplichting om actief werk te zoeken te omzeilen. De RVA zal dus extra aandacht besteden aan dergelijke dossiers.

Het komt ook voor dat bedrijven vermoedens hebben dat een werkloze voor de schijn solliciteert om aan de verplichtingen te ontsnappen in verband met het actief zoeken naar werk. Soms brengt een bedrijf de RVA hiervan op de hoogte.

3) Hulp bieden bij het opstellen en verzenden van sollicitatiebrieven vormt op zich geen onwettige handeling. De initiatiefnemers van de site moeten uiteraard binnen de perken van de wet handelen, niet alleen van de wetgeving met betrekking tot de arbeidsbemiddeling, maar bv. ook deze in verband met de privacy, de eerlijke handelspraktijken en de inkomstenbelastingen.

De RVA heeft het bestaan van de bewuste website aan de vier bevoegde Gewesten gemeld aangezien de aangeboden diensten raakvlakken hebben met arbeidsbemiddeling. Arbeidsbemiddeling is een gereglementeerde activiteit die onder de bevoegdheid van de Gewesten valt. Er is hun gevraagd of de betreffende activiteiten volgens hun regelgeving als arbeidsbemiddeling beschouwd moeten worden en zo ja, of de activiteiten uitgevoerd worden in overeenstemming met hun regelgeving.