Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8622

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 27 maart 2013

aan de minister van Werk

Bedrijven - Inzetten van privédetectives op de werkvloer - Ontslaan van werknemers - Stand van zaken

officiële statistiek
privédetective
ontslag

Chronologie

27/3/2013Verzending vraag
13/6/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8621

Vraag nr. 5-8622 d.d. 27 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer grote bedrijven zetten privédetectives in om hun werknemers te bespioneren. Men gaat op zoek naar bezwarend materiaal om, in tijden van crisis, werknemers te kunnen ontslaan zonder daar dure ontslagvergoedingen voor te betalen. Het aantal bedrijven dat hiervan gebruik maakt, wordt steeds groter. De huidige detectivewet laat deze praktijken in de meeste gevallen toe, maar het is onduidelijk hoever bedrijven hierin kunnen gaan. De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken pleit voor een nationale arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en werknemers om duidelijk te stellen wat wel en niet mag.

Ik had dan ook volgende vragen voor de ministers:

1) Hoe staat u ten opzichte van de trend om privédetectives in te zetten om werknemers te controleren?

2) Zijn de gegevens die worden verzameld via privédetectives voldoende bewijsmateriaal om werknemers te ontslaan?

3) Bestaan er cijfers van ontslagen werknemers na het ingrijpen door een privédetective? Zo ja, dan had ik deze cijfers graag ontvangen voor 2010, 2011, 2012.

4) Welke overtredingen, die reden zijn voor ontslag, worden het vaakst vastgesteld door deze detectives?

5) Hoeveel detectives zijn er in loondienst van bedrijven? Hoeveel zelfstandige privédetectives worden ingehuurd voor dergelijk speurwerk?

6) Zult u maatregelen nemen om duidelijker te stellen wat mag en niet mag? Welke maatregelen zijn dat en wat is de timing?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2013 :

Gelieve hierna het antwoord op de gestelde vraag te willen vinden. 

1)   Het inschakelen door werkgevers van controletechnieken is zeker geen nieuwe trend. Er bestaat een gespannen verhouding tussen enerzijds het controlerecht van de werkgever dat volgt uit de gezagsrelatie met de werknemer, en anderzijds het recht op privacy van de werknemer. Werkgevers hebben het recht hun werknemers te controleren. Het hoort nu eenmaal bij de gezagsrelatie die bestaat tussen werknemer en werkgever dat die laatste een controlerecht heeft.  

Om deze controle te regelen werden reeds diverse collectieve arbeidsovereenkomsten in het leven geroepen. Die bevatten een aantal belangrijke basisprincipes, zoals het proportionaliteitsbeginsel en het principe van transparantie. De controle moet een rechtvaardig doel hebben en mag de privacy van de werknemer niet meer schenden dan strikt noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Bovendien moeten de werknemers voorafgaandelijk op de hoogte worden gebracht van de gebruikte controletechnieken. 

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft zich enkele weken geleden reeds gebogen over het inzetten van privédetectives op de werkvloer. Deze problematiek is een bron van controverse en ongerustheid binnen de arbeidswereld. Teneinde duidelijkheid te verschaffen en een wettelijk kader te creëren, heb ik de Nationale Arbeidsraad al gevat in deze met het verzoek deze problematiek op de agenda te plaatsen en een collectieve arbeidsovereenkomst op te stellen. 

2)   Wanneer deze gegevens worden verzameld conform de wettelijke bepalingen, onder meer inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen deze kunnen aangewend worden om werknemers te sanctioneren of te ontslaan. 

3)   Ik beschik niet over dergelijke cijfers. 

4)   Ik beschik niet over deze informatie. 

5)   Ik beschik niet over deze informatie. 

6)   Zie het antwoord op vraag 1.