Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8138

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Werkloosheid - Rapport - Directe en indirecte kosten

werkloosheidsverzekering
werkloosheid

Chronologie

14/2/2013Verzending vraag
4/4/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8138 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 31 januari stelde het Belgische onderzoeksbureau Idea Consult de resultaten voor van een onderzoek over werkloosheid en de hiermee verbonden kosten (cf. http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/Publicaties/NL/Report__Study_on_the_cost_of_unemployment__January_2013_English.pdf). Het bureau onderzocht niet alleen BelgiŽ, maar ook Frankrijk, Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. De resultaten zijn niet bepaald positief voor ons land. Werklozen kosten in ons land meer aan de samenleving dan in andere Europese landen. Dat komt niet alleen door de uitkeringen en de middelen voor arbeidsbemiddeling (dit zijn rechtstreekse kosten), maar eerder omdat heel wat potentiŽle inkomsten (dit zijn de onrechtstreekse kosten) verloren gaan.

Gemiddeld kost een werkloze in ons land 11.176 euro per jaar. Dit getal verschilt niet danig van de andere eurolanden. Het verschil zit in de sociale lasten en belastingen die werkgevers en werknemers betalen. Onze overheid moet meer werklozen activeren omdat de indirecte kosten die verbonden zijn aan werkloosheid te hoog zijn. Dit zijn alom gekende feiten, maar het rapport kwantificeert dit gegeven: per werkloze gaan jaarlijks in BelgiŽ ongeveer 22.267 euro aan sociale bijdragen verloren. Wanneer we de twee cijfers samentellen, staat ons land op de eerste plaats met de hoogste nominale kost voor werkloosheid. Per werkloze is de nominale kost gemiddeld 33.443 euro. Het rapport stelt tevens dat de standaard 21% op btw een nefaste invloed heeft en aan de basis ligt van het verlies aan inkomsten voor de overheid.

Graag had ik de minister hierover enkele vragen gesteld:

1. Hoe reageert de minister op de bevindingen in het rapport?

2. Welke maatregelen zal hij nemen om het verlies aan inkomsten door werkloosheid terug te dringen?

3. Gaat hij akkoord met de bevinding in het rapport dat ook de hoge btw in ons land een nefaste invloed heeft op het verlies aan inkomsten?

Antwoord ontvangen op 4 april 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder enkele elementen van antwoord.

1. Een college van experts heeft de taak om een advies uit te werken, waarbij het effectieve concurrentienadeel, dat onder meer ontstaat door derving van sociale bijdragen bij werkloosheid, in kaart wordt gebracht. De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie werkt hier aan mee. Mijn administratie bereidt op dit moment haar inbreng voor dat college voor.

2. Het geachte lid is ongetwijfeld op de hoogte van de vele inspanningen die de regering doet om de werkgelegenheid te verzekeren en zelfs te bevorderen. Ik verwijs hiervoor naar mijn collega, de minister van Werk.

3. Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister van Financiën.