Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6506

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 15 juni 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Luchtvaartmaatschappijen - Rolstoeltoeslagen en toeslagen wegens handicap - Weigering van reis - Ontoegankelijke luchthavens - Klachten

luchtvervoer
reizigersvervoer
gehandicapte
discriminatie op grond van een handicap
luchthaven

Chronologie

15/6/2012Verzending vraag
26/3/2013Rappel
29/3/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6505

Vraag nr. 5-6506 d.d. 15 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gehandicapten worden te vaak onterecht geweigerd als zij per vliegtuig willen reizen. Sinds vier jaar gelden Europese regels voor een makkelijker toegang, maar vliegvelden en vliegmaatschappijen leven die niet altijd goed na.

EU-commissaris Siim Kallas (Verkeer) lanceert een nieuwe richtlijn die de regels verduidelijkt.

Luchthavenpersoneel vraagt gehandicapten nogal eens om medische papieren of een begeleider, wat niet altijd nodig is. Uit eerder onderzoek in 2006 bleek dat een luchtvaartmaatschappij zelfs een toeslag aan rolstoelpassagiers aanrekende.

Ik had dan ook volgende bijkomende vragen voor de geachte ministers:

1) Hoe staat u tegenover het regelmatig weigeren van vervoer of het opleggen van bijkomende kosten voor de begeleiding van gehandicapten en/of het aanrekenen van extra toeslagen voor het transport van een rolstoel? Kan u zeer uitvoerig toelichten?

2) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) klachten ontvangen vanwege gehandicapten over weigeringen van luchtvaartmaatschappijen om hen te vervoeren, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011?

3) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het DGLV klachten ontvangen vanwege gehandicapten over het aanrekenen van kosten of andere tarifering naar aanleiding of tengevolge van hun handicap, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Kan u desgevallend de maatschappijen oplijsten waarover u deze klachten heeft ontvangen?

4) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het DGLV klachten ontvangen vanwege gehandicapten wegens het onterecht opleggen van een begeleider, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Kan u toelichten wanneer er wel een begeleider kan worden gevraagd?

5) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het DGLV klachten ontvangen vanwege gehandicapten wegens de ontoegankelijkheid of de gebrekkige toegankelijkheid van onze luchthavens, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Kan u aangeven over welke luchthavens u klachten heeft ontvangen alsook wat u eraan gaat doen?

6) Bent u het met me eens dat geen enkele passagier meer geweigerd mag worden voor boeking of inscheping om reden van een handicap of beperkte mobiliteit? Zo ja, kan u toelichten hoe u dit bewerkstelligt? Zo neen, kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2013 :

Het Directoraat generaal van de Luchtvaart (DGLV)is voor het ogenblik bevoegd in deze zaken als controle orgaan voor de luchtvaartmaatschappijen en Brussel Luchthaven Nationaal en Het Vlaams en Waals Gewest zijn bevoegd voor de luchthaven die onder hun bevoegdheid vallen.

Zoals voorzien in Verordening (EG) Nr. 1107/2006 van Europees parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen, mag een luchtvaartmaatschappij, haar agent of een touroperator niet weigeren om een boeking te accepteren of een passagier te laten instappen om redenen van een handicap of beperkte mobiliteit, mits deze persoon over een geldig biljet en een geldige boeking beschikt, behalve:

  1. wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de veiligheidseisen die in de internationale, communautaire of nationale wetgeving zijn vastgesteld of om te voldoen aan de veiligheidseisen die zijn vastgesteld door de autoriteit die het bewijs van luchtvaartexploitant aan de betrokken luchtvaartmaatschappij heeft afgegeven;

  2. wanneer de grootte van het luchtvaartuig of van zijn deuren het instappen of vervoeren van de gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit fysiek onmogelijk maakt.

Wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de veiligheidseisen die in internationale, communautaire of nationale wetgeving zijn vastgesteld of om te voldoen aan de veiligheidseisen die zijn vastgesteld door de autoriteit die het bewijs van luchtvaartexploitant aan de betrokken luchtvaartmaatschappij heeft afgegeven, kan de luchtvaartmaatschappij, haar agent of de touroperator eisen dat een gehandicapte persoon of een persoon met beperkte mobiliteit wordt begeleid door een andere persoon, die in staat is de bijstand te bieden die de gehandicapte persoon of de persoon met beperkte mobiliteit nodig heeft.

Volgens deze verordening moet een luchtvervoerder, afgezien van medische apparatuur, maximaal twee mobiliteitshulpmiddelen per gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit, inclusief elektrische rolstoelen (mits dit minstens 48 uur van tevoren wordt meegedeeld en het luchtvaartuig hiervoor voldoende ruimte biedt en mits dit in overeenstemming is met de wetgeving betreffende gevaarlijke goederen) zonder bijkomende kosten te verlenen aan de passagier die vertrekt van, aankomt op of op doorreis is via een luchthaven waarop deze verordening van toepassing is, voorzover de betrokken personen aan de voorwaarden van artikel 7, leden 1, 2 en 4, voldoen.

Klachten inzake het weigeren van een luchtvaartmaatschappij om gehandicapten te vervoeren worden behandeld door de “Denied Boarding Authority” wat betreft een eventuele terugbetaling en/of vergoeding op basis van Verordening 261/2004 en door de Directie Inspectie (Luchtvaartinspectie) wat betreft de strafrechtelijke vervolging van inbreuken op Verordening 1107/2006 en Verordening 261/2004.

In 2009 en 2010 heeft de Directie Inspectie van het DGLV geen klachten ontvangen inzake het weigeren van luchtvaartmaatschappij om gehandicapten te vervoeren, over het aanrekenen van kosten of andere tarifering naar aanleiding of tengevolge van hun handicap, wegens het onterecht opleggen van een begeleider, of wegens de ontoegankelijkheid of de gebrekkige toegankelijkheid van de luchthaven van Brussel-Nationaal.

In 2011 heeft de Directie Inspectie van het DGLV één klacht ontvangen inzake het weigeren van luchtvaartmaatschappij om gehandicapten te vervoeren.