Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5656

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 17 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Rusland - Homofobie - Mensenrechten - Klacht

Rusland
seksuele minderheid

Chronologie

17/2/2012Verzending vraag
16/4/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5656 d.d. 17 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Sint-Petersburg wil de wetgevende assemblee "homopropaganda" strafbaar maken. Het is niet de eerste keer dat er in Rusland homofobe initiatieven worden ontwikkeld. We verwijzen onder meer naar het verbod om een Gay Pride te organiseren. Vanzelfsprekend stoot het nieuwe initiatief in Sint-Petersburg LGBT-activisten elders in Europa sterk tegen de borst. Het Vlaams Parlement heeft reeds een officiŽle klacht neergelegd bij de Russische ambassade. Hamvraag is welk initiatief er zal komen op Belgisch niveau om het ongenoegen kenbaar te maken tegen deze gang van zaken in Sint-Petersburg.

1) Hoe beoordeelt de minister het initiatief in Sint-Petersburg om homopropaganda te willen verbieden?

2) Is hij van oordeel dat dergelijk wetsvoorstel niet strookt met de algemene mensenrechten?

3) Zal hij deze kwestie aanhangig maken bij de Russische ambassadeur en dienaangaande het Belgisch ongenoegen kenbaar maken?

4) Zal hij de ambassadeur wijzen op de goede praktijken die inzake maatschappelijke gelijkschakeling en aanvaarding van holebi's en transgenders in BelgiŽ gelden?

5) Zal de minister er, desgevallend via een initiatief op Europees niveau, bij Rusland op aandringen om de rechten van holebi's en transgenders te allen tijde te respecteren en in de toekomst af te zien van deze en andere homofobe acties?

Antwoord ontvangen op 16 april 2012 :

1. & 2. De verdediging van holebi-rechten behoort tot mijn mensenrechtenprioriteiten, eens te meer omdat België als tweede land dat het homo-huwelijk goedkeurde, op dit vlak veel credibiliteit heeft. Dit gebeurt op verschillende niveaus: binnen de Verenigde Naties, door het steunen van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), door publieke verklaringen en door het onderwerp aan te kaarten bij bilaterale gesprekken. De Belgische ambassadeurs zijn goed op de hoogte van deze prioriteit. Een forcing over dit onderwerp werkt echter enkel contraproductief. Sommige landen zien holebi-rechten als een westers concept dat hen wordt opgedrongen en ingaat tegen hun traditionele waarden. Daarom gaat in de eerste plaats onze aandacht naar de decriminalisering van holebi’s, en nog niet naar het toekennen van positieve rechten (huwelijk, adoptie,…).

De verdediging van holebi-rechten behoort ook tot de Europese prioriteiten. De Europese Unie beschikt over een ‘toolkit LGBT’ (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) waarin diverse acties opgesomd staan die kunnen uitgevoerd worden door de Europese delegatie en de aanwezige Europese Unie (EU)-lidstaten.

3. ,4. & 5. Op 9 februari werd namens de EU een demarche uitgevoerd op ambassadeursniveau bij de Russische Deputy Minister van Buitenlandse Zaken Gatilov. De United Kingdom en Zweden Consuls-generaal hadden ook al een demarche gedaan naar een aantal regionale Dumaleden. Het verzet in de Duma van Sint-Petersburg van de Yabloko-fractie om het wetsontwerp aan te passen (via amendementen om de wet uitsluitend te focussen op pedofilie en niet op homoseksualiteit) mocht echter niet baten.

De EU-lidstaten achtten het echter in het pre-electorale klimaat niet opportuun om een publieke verklaring af te leggen omdat dit door de Russische autoriteiten kon gerecupereerd worden als “buitenlandse inmenging”. Deze anti-holebi-initiatieven dienen ook in het licht van de verkiezingen gezien te worden: Verenigd Rusland probeert de moslimgroeperingen en de orthodoxe christenen achter zich te scharen.

Tijdens het recente holebi-debat in de Verenigde Naties (VN) Mensenrechtenraad op 7 maart legde Rusland een vreemde verklaring af: Rusland wees op de grondwettelijke bescherming die de holebi-gemeenschap geniet. Tegelijkertijd stelde Rusland dat protesten en verstoringen van de openbare orde van de holebi-gemeenschap onverbiddelijk onderdrukt worden door veiligheidstroepen.