Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5415

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 1 februari 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Asielaanvragen - Homoseksualiteit - Holebi's - World Outgames in Antwerpen

politiek asiel
seksuele minderheid
officiële statistiek
asielzoeker
genderidentiteit

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
28/3/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5415 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aangezien homoseksualiteit nog steeds in een tachtigtal landen als een misdrijf wordt gezien, verkeert een aantal mensen daadwerkelijk in levensgevaar als ze in hun thuisland uitkomen voor hun geaardheid. Velen zien zich genoodzaakt te vluchten en bijvoorbeeld in ons land een aanvraag tot erkende vluchteling in te dienen. De Conventie van Genève voorziet trouwens dat mensen behorend tot een bepaalde sociale groep hiervoor in aanmerking komen.

1) Hoeveel aanvragen voor erkenning als asielzoeker op grond van seksuele geaardheid werden respectievelijk in de jaren 2010 en 2011 ingediend?

2) Hoeveel van deze aanvragen waren afkomstig van mannen? Hoeveel van deze aanvragen kwamen van vrouwen?

3) Uit welke landen waren de aanvragers afkomstig?

4 ) Hoeveel van deze aanvragen kregen een positief gevolg

- via een erkenning als vluchteling?

- via een subsidiaire bescherming?

5) Hoeveel van deze aanvragen werden geweigerd? Wat waren de meest voorkomende gronden?

6) Hoeveel weigeringen werden betwist via het instellen van een beroep?

7) Hoeveel aanvragen zijn momenteel nog hangende?

8) Zal de geachte staatssecretaris bijzondere aandacht vragen voor deze categorie van vluchtelingen, meer bepaald tijdens de organisatie van de driedaagse mensenrechtenconferentie op 5, 6 en 7 augustus 2012 naar aanleiding van de World Outgames in Antwerpen?

9) Zal zij hierover in gesprek treden met de organisatoren van de World Outgames?

10) Zullen de geachte staatssecretaris en haar diensten hun medewerking en steun verlenen aan de World Outgames in Antwerpen? Zo ja, op welke wijze zal dit concreet gebeuren?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Volgens een analyse die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) jaarlijks maakt, waren de 4 gender gebonden motieven die in 2010 het meest in asielrelazen werden aangehaald (1) de seksuele oriëntatie en de genderidentiteit (voornamelijk homoseksualiteit), (2) gedwongen huwelijk, (3) vrouwelijke genitale verminking en (4) seksueel geweld. Het CGVS maakt deze analyse op basis van trefwoorden in de asielbeslissingen die het in 2010 nam. De analyse voor het jaar 2011 is nog niet beschikbaar. Deze zal opgenomen worden in het jaarverslag 2011 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

1. In 2010 werd het motief ‘seksuele oriëntatie en genderidentiteit’ in 522 dossiers aangehaald.

2. 407 van die dossiers hadden betrekking op mannen (78 %) en 115 op vrouwen (22 %).

3. De top 5 van herkomstlanden met asielzoekers die het motief “seksuele oriëntatie” inroepen, waren in 2010 : Senegal, Kameroen, Tanzania, Mauritanië en Guinee.

4. In 2010 nam het CGVS in totaal 1373 beslissingen in dossiers waarin een of meerdere gender gebonden motieven werden aangehaald. Wat het motief ‘seksuele oriëntatie en genderidentiteit’ betreft, werden 366 van de 522 dossiers die in 2010 werden behandeld, met een negatieve beslissing afgesloten (70 %) en in 156 dossiers werd een beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling genomen (30 %). Voor dit motief werd geen enkele beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming genomen.

5. 70% van de negatieve beslissingen waarin het motief “seksuele oriëntatie en genderidentiteit” voorkomt, werden genomen op basis van de vaststelling dat er geen sprake was van een gegronde vrees voor vervolging (bijvoorbeeld wanneer de objectieve situatie in het land van herkomst van die aard is dat men niet kon oordelen dat de asielzoeker, in het licht van zijn persoonlijke situatie, alleen wegens zijn homoseksualiteit een risico op vervolging liep) of omdat de verklaringen van de asielzoeker (met betrekking tot zijn seksuele oriëntatie of met betrekking tot de aangehaalde vervolgingsfeiten, enz.) ongeloofwaardig werden geacht.

6. Het CGVS en de RVV beschikken niet over statistieken betreffende het aantal beroepen dat per thema werd ingediend tegen negatieve beslissingen.

7. Het CGVS en de RVV beschikken niet over statistieken betreffende het aantal dossiers die nog per thema hangende zijn.

8., 9. en 10. De Staatssecretaris en haar diensten hebben aandacht voor deze categorie van vluchtelingen en zijn bereid om in gesprek te treden met de organisatoren van de World Outgames 2013.