Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5103

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 30 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Homofoob geweld - aangiftes - cijfers

discriminatie op grond van seksuele geaardheid
seksuele minderheid
geweld

Chronologie

30/12/2011Verzending vraag
23/4/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3241

Vraag nr. 5-5103 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het percentage gemelde homofobe delicten is opmerkelijk laag. Holebi's maken geen melding van het geweld dat hen is overkomen, uit schaamte, omdat ze denken dat de afhandeling bij de politie niet goed genoeg is, of omdat ze het gevoel hebben dat homovijandig gedrag nu eenmaal bij het leven hoort.

De politie van Amsterdam schat dat maar liefst 96 procent van de homovijandige incidenten niet wordt gemeld. Hierdoor heeft de politie heeft onvoldoende inzicht in de problematiek rond homofoob geweld. Een groot probleem is dat een deel van de holebi's zich niet heeft geuit en dus geen klacht durft indienen omdat ze officieel hetero zijn.

In Nederland wordt het anoniem melden van homofoob geweld in 2011 landelijk ingevoerd na succesvolle experimenteerfase in de regio's Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid. Dit om de drempels voor het indienen van klachten te verlagen en dus een beter beeld te krijgen van het effectieve geweld tegen holebi's. Sommige dadergroepen blijken zich immers te specialiseren in het viseren van holebi's om hen te beroven. De mogelijkheid om deze delicten anoniem aan te geven stellen hier paal en perk aan.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Beschikt de geachte minister over indicaties inzake het percentage holebi's dat het slachtoffer van geweld is, maar desondanks weigert daarvan aangifte te doen?

2) Is zij van oordeel dat het Nederlandse voorbeeld ook in ons land navolging verdient?

3) Zal zij contact opnemen met haar collega van Binnenlandse Zaken en desgevallend de minister van Justitie om de haalbaarheid van deze maatregel te bepalen en om concrete actie te ondernemen?

Antwoord ontvangen op 23 april 2012 :

Vraag 1

De navolgende tabel herneemt het aantal geregistreerde feiten inzake homofobie per gewest voor de periode 2008-2010, alsook voor het eerste semester van 2011; de volledige cijfers voor het tweede semester 2011 zijn nog niet beschikbaar. 

HOMOFOBIE

2008

2009

2010

 

2011

Brussels Hoofdst. Gewest

6

18

13

 

9

Vlaams Gewest

4

8

13

 

16

Waals Gewest

24

30

32

 

21

Totaal

34

56

58

 

46

De geregistreerde feiten inzake “homofobie” betreffen enkel inbreuken op de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, zoals bijvoorbeeld de eigenaar die weigert zijn appartement te verhuren aan een koppel homo's, precies omdat ze homo zijn.  

Gemeenrechtelijke misdrijven, bijvoorbeeld opzettelijke slagen en verwondingen die met een homofoob motief gepleegd werden, vallen hier dus niet onder. Bij het opstellen van het proces-verbaal in de lokale registratiesystemen van de politie zal normaliter weliswaar, zoals gevraagd door de door de omzendbrief COL 14/2006 van 26 juni 2006 betreffende de ‘Strijd tegen homofobe daden’, deze context aangegeven worden, maar deze variabele wordt vooralsnog niet opgeslagen in de nationale politiedatabank, waardoor het niet mogelijk is hieromtrent cijfers te produceren. 

Ik beschik niet over cijfergegevens inzake de aangiftebereidheid van deze misdrijven. 

Vraag 2

Elke aangifte van homofoob geweld is van belang om de dader(s) op te kunnen sporen. Bij het ontbreken van een persoonsbeschrijving, is het zeer moeilijk om de dader te identificeren. 

Een eventuele mogelijkheid om homofobe delicten anoniem te melden, kan dus enkel zinvol zijn op voorwaarde dat de melder voldoende informatie over de dader(s) vermeldt. 

Ook om de omvang van het fenomeen correct in te schatten blijft het doen van aangifte van cruciaal belang. 

Vraag 3.

Mijn diensten bestuderen het Nederlandse voorbeeld om anoniem aangifte te doen op dit moment nog, en als het haalbaar blijkt, zal ik zeker de nodige acties ondernemen voor de implementatie van een dergelijk meldingssysteem.