Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5097

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 30 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Litouwen - Homofobe wetten - Verenigbaarheid met EU-teksten

Litouwen
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
genderidentiteit

Chronologie

30/12/2011Verzending vraag
21/1/2013Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2943

Vraag nr. 5-5097 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn jaarverslag 2010 stipt het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding aan dat de Europese Commissie er bijzonder lang over doet om de gevolgen van een aantal homofobe wetten die in Litouwen werden goedgekeurd en hun verenigbaarheid met de EU-teksten te analyseren. Litouwen heeft zich sinds 2009 afgezonderd van de rest van de Europese Unie door enkele zwaar bekritiseerde wetten goed te keuren, zoals een wet tegen de bescherming van minderjarigen, de wet op overheidsinformatie, een wetsvoorstel over onderwijs en een amendementsvoorstel voor het bestuursrecht. Deze wetten verbieden de "promotie" van homoseksualiteit voor minderjarigen en in de hele openbare ruimte. Het Europees Parlement nam middels twee resoluties in september 2009 en januari 2011 al stelling tegen de gang van zaken in Litouwen.

1) Zijn de geachte ministers op de hoogte van de actuele stand van zaken van de analyse van de Litouwse wetten en hun verenigbaarheid met de EU-teksten door de Europese Commissie?

2) Welk officieel standpunt heeft BelgiŽ terzake?

3) Zullen zij er bij de Europese Commissie op aandringen om spoed te zetten achter de tekstanalyse en om uitdrukkelijk stelling te nemen tegen de Litouwse wetgeving die een homofoob klimaat creŽert?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2013 :

1. Zoals ik al eerder de gelegenheid had om hierop te wijzen, vrees ik dat deze wet het non-discriminatie beginsel, dat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vastgelegd is schendt. Het Europees Agentschap voor de grondrechten was van zijn kant van mening dat deze wet erop neerkwam bijna alle openbare uitingen van homoseksualiteit in Litouwen strafbaar te maken. Commissaris Reding had ook de mogelijkheid vermeld dat het in strijd zou zijn met de richtlijnen betreffende de audiovisuele diensten en die met betrekking tot non-discriminatie. Mijn diensten in Vilnius zullen deze zaak van nabij blijven volgen en zullen me van deze kwestie op de hoogte blijven houden. 

2. Zoals u weet, verzet ons land zich categorisch tegen elke vorm van discriminatie dat op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit gebaseerd is. Zo heeft, tijdens de Universal Periodic Review van Litouwen in oktober 2011 in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, de Belgische delegatie Litouwen aanbevolen om de wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie te herzien teneinde elke mogelijkheid te vermijden dat het toegepast zou kunnen worden op een manier dat de Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) zou stigmatiseren of discrimineren of hun rechten op vrijheid van vergadering en meningsuiting zou schenden. België heeft Litouwen ook gevraagd zich te onthouden om wetgevende maatregelen te treffen die homoseksuele relaties strafbaar zouden maken of in strijd zouden zijn met de rechten op vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie van de LGBT mensen. 

3. Het behoort tot de Europese Commissie, als bewaakster van de Verdragen, om zelfstandig te beoordelen of de wetsvoorstellen in strijd zijn met de democratische principes die in de Verdragen vervat zijn.