Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-313

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Combinatie met een inkomen uit arbeid

gehandicapte
invaliditeitsverzekering
cumulatie van inkomsten

Chronologie

5/11/2010Verzending vraag
24/8/2011Antwoord

Vraag nr. 5-313 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn handicap zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

De integratietegemoetkoming (IT) wordt toegekend aan de persoon met een handicap die door een verminderde zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

Om het bedrag van die tegemoetkomingen te bepalen, worden eerst de inkomsten van het gezin onderzocht. Bij de berekening wordt rekening gehouden met twee factoren, namelijk met de gezinssituatie (met elke gezinssituatie stemt een bepaald bedrag overeen), en met de gezamenlijke belastbare inkomsten van het gezin (eigen inkomsten en inkomsten van de partner). Die inkomsten mogen een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel mensen kregen de vorige jaren een IT en / of IVT gecombineerd met een inkomen uit arbeid?

2) Hoeveel mensen verloren hun IT / IVT ten gevolge van het overschrijden van de maximumbedragen?

Antwoord ontvangen op 24 augustus 2011 :

1) Ik heb de eer het geachte lid te laten weten dat volgens de gegevens waarover de Directie-generaal Personen met een handicap beschikt bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (gegevens "Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming"), het aantal gerechtigden op een inkomensvervangende tegemoetkoming en op een integratietegemoetkoming met arbeidsinkomen als volgt kan worden uitgesplitst:


2005

2006

2007

2008

IVT

4.221

Gegevens

niet beschikbaar

5.012

5.721

IT

15.910

16.330

17.064

18.268

2) In 2010 werden 14 226 inkomensvervangende tegemoetkomingen en/of integratietegemoetkomingen ingetrokken wegens inkomens boven het maximumbedrag (zonder dat een onderscheid kan worden gemaakt naargelang de aard van het inkomen).