Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10088

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 15 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Privésauna's - Gezondheidsrisicos - Controles - Gemeentes

haar- en schoonheidsverzorging
officiële statistiek
bescherming van de consument
gezondheidsinspectie

Chronologie

15/10/2013Verzending vraag
13/11/2013Antwoord

Vraag nr. 5-10088 d.d. 15 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een artikel van De Morgen klaagt de voorzitter van de BelgischeVereniging voor sauna's (SVB) de oneerlijke concurrentie van de privésauna's aan. Vooral het gebrek aan controle is een pijnpunt. Volksgezondheid controleert alle openbare sauna's op de naleving van de normen. Het controleren van de privésauna's is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij kunnen aan Volksgezondheid een controle vragen. In de praktijk blijkt dit echter nauwelijks te gebeuren. Volgens het SVB schuilt hierin een potentieel gevaar voor de klanten.

Hierover heb ik een aantal vragen.

1) Hoeveel controles op privésauna's werden door de gemeentes aangevraagd in de jongste vijf jaar?

2) Hoeveel inbreuken werden bij zulke controles vastgesteld?

3) Bij hoeveel inbreuken was er een reëel gevaar voor de gezondheid van de saunabezoekers?

4) Is de minister op de hoogte van de bovenvermelde problematiek? Indien ja, wat is haar mening hierover?

5) Indien niet, is de minister van plan om maatregelen te nemen? Zo ja, welke? Indien niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 13 november 2013 :

In antwoord op de vraag, kan ik u mededelen dat deze vraag niet behoort tot mijn bevoegdheden, maar wel tot die van de Diensten bevoegd voor Volksgezondheid van de Regionale overheden.