Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10061

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 9 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Navelstrengbloed - Donaties - Bloedbanken - Overzicht - Evoluties

gezondheidsstatistiek
bloedtransfusie
stamcel
ongeboren vrucht

Chronologie

9/10/2013Verzending vraag
18/12/2013Rappel
7/1/2014Antwoord

Vraag nr. 5-10061 d.d. 9 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het belang van navelstrengbloed is al enige tijd bekend. In dit bloed zitten veel stamcellen die de artsen kunnen invriezen en op een later tijdstip kunnen gebruiken bij een stamceltransplantatie. In Nederland heeft de bloedbank Sanguin toestemming gekregen om de financiŽle reserves aan te wenden voor de uitbouw van de navelstrengbloedbank. In drie jaar tijd wil de bloedbank van 150 ŗ 180 donaties per jaar evolueren naar 2500 donaties per jaar. Op deze manier hoopt de bloedbank sneller een geschikte match te vinden. Nu doet men vaak een beroep op donaties uit het buitenland.

Hieromtrent heb ik enkele vragen.

1) Hoeveel donaties van navelstrengbloed vinden op jaarbasis in BelgiŽ plaats? Gelieve de cijfers weer te geven van de laatste vijf jaar, opgedeeld per jaar.

2) Welke evolutie verwacht de geachte minister voor wat betreft het aantal donaties per jaar?

3) In hoeverre zijn de bloedbanken in ons land afhankelijk van buitenlandse donaties?

4) Hoe worden toekomstige ouders nu geÔnformeerd over navelstrengbloeddonatie?

5) Acht de geachte minister het nuttig of nodig om ook in ons land extra (financiŽle) inspanningen te doen wat betreft navelstrengbloed en de daarbij horende donaties? Kunt u enige toelichting geven?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2014 :

1. De ziekenhuisnavelstrengbloedbanken hebben samen, tussen 2008 en 2012, respectievelijk 1848, 1945, 3731, 4753 en 4743 donaties per jaar opgetekend. Deze instellingen zijn ingeschreven in het “Marrow Donor Program Belgium-Registry”, het nationale register voor navelstrengbloed, dat deel uitmaakt van een breed internationaal netwerk.

2. Gezien de cijfers van de laatste jaren, heeft de inzameling van navelstrengbloed zich positief ontwikkeld. Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten verzamelt deze gegevens jaarlijks. Indien een daling zou optreden, zullen wij hiervan op de hoogte zijn.

3. Navelstrengbloedbanken zijn verbonden aan het nationaal register voor navelstrengbloed, dat deel uitmaakt van een internationaal netwerk. Op die manier kan men navelstrengbloed van een aanzienlijke donorpool aanbieden en ontvangen; het is immers belangrijk om de kans om een donatie te vinden die compatibel is met de ontvanger, te vergroten. In 2012 kwamen vier eenheden uit het buitenland en geen enkele uit een Belgische bank; in 2011 kwamen drie eenheden van Belgische banken en geen enkele van een buitenlandse bank; in 2010 werden in totaal zes eenheden gebruikt (van zowel Belgische als buitenlandse afkomst); in 2009, twee eenheden en in 2008, één eenheid. Het onderscheid tussen buitenlandse en Belgische oorsprong is mogelijk sinds de invoering van het nationale register in 2011.

4. Navelstrengbloedbanken brengen brochures uit die bestemd zijn voor ziekenhuizen met een kraamafdeling. Op die manier worden toekomstige ouders geïnformeerd over de mogelijkheid om navelstrengbloed te donoren voor een altruïstische donatie.

5. Sinds 2009 ontvangen dertien ziekenhuizen in het kader van actie 17 van het Kankerplan een financiering voor hun stamcelbanken. Een bijkomende financiering werd voorzien voor het beheer van een navelstrengbloedbank in vijf van de dertien gefinancierde ziekenhuizen. Het totale budget voor deze maatregel bedraagt 3 300 000 euro op jaarbasis. In deze fase is er geen reden om de financiering voor deze activiteit te verhogen, maar men moet uiteraard aandachtig blijven. Bovendien heeft het Rode Kruis campagne gevoerd voor het doneren van stamcellen en van beenmerg.