Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2547

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Telefoontap - Statistieken

telefoon- en briefgeheim
officiële statistiek

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
24/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1401

Vraag nr. 4-2547 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het was bekend dat Nederland internationaal ‘koploper telefoontaps’ was, maar sinds gisteren weten we eindelijk om hoeveel taps het daadwerkelijk gaat. De minister van Justitie stuurde voor de eerste maal ‘tapstatistieken’ naar de Tweede Kamer.

In de tweede helft van 2007 werden in Nederland 12 491 telefoonnummers afgetapt. Dagelijks liepen er gemiddeld 1 681 taps.

Minister Hirsch Ballin zal in de toekomst jaarlijks een overzicht van het aantal telefoontaps geven. Dit voorbeeld verdient navolging. Transparantie is de sleutel inzake bescherming van de privacy en het handhaven van de vrijheid.

1) Hoeveel telefoontaps werden er in 2006 en respectievelijk 2007 uitgevoerd? Kan u deze cijfers toelichten en aangeven waarvoor de taps werden ingesteld?

2) Kan de minister de top drie aangeven van feiten waarvoor een telefoontap wordt ingelast?

3) Kan de bevoegde minister aangeven hoeveel taps er gemiddeld dagelijks lopen?

4) Hoeveel telefoontaps werden ingesteld in het kader van terrorismebestrijding in ons land?

5) Kan u aangeven welke de jaarlijkse totale kostprijs is van het instellen van telefoontaps?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2009 :

De minister van Justitie is in gevolge artikel 90decies Wetboek van strafvordering (Sv) gehouden tot een jaarlijkse rapportering aan het Parlement betreffende de toepassing van de afluistermaatregelen, de anonieme getuigenissen (volledige anonimiteit), de bescherming van bedreigde getuigen, de bijzondere opsporingsmethoden en de andere onderzoeksmethoden.

Onderstaande gegevens, met uitzondering van de gerechtskosten, zijn dan ook volledig afkomstig uit de jaarlijkse verslagen die door de dienst voor het Strafrechtelijk Beleid worden opgesteld.

1) In 2006 en 2007 werden respectievelijk 3 036 en 3 603 afluistermaatregelen uitgevoerd. Het betreffen hier het aantal maatregelen dat betaald werd in het kader van de gerechtskosten.

Indien de afluistermaatregel werd opgestart op basis van het IMEI-nummer (International Mobile Equipement Identity, een vijftien-cijferig identificatienummer dat toegekend is aan elk GSM-toestel), betekent dit concreet dat deze maatregel door de drie operatoren (Proximus, Mobistar en Base) gefactureerd wordt, aangezien bij elk van hen de afluistermaatregel dient opgestart te worden. Wanneer dan enkel de effectieve maatregelen geteld worden, komt men voor het referentiejaar 2006 aan 2 342 maatregelen en voor 2007 aan 2 833 maatregelen.

2) De afluistermaatregelen werden in 2006 vooral gemachtigd in het kader van gerechtelijke onderzoeken naar import/export en bezit van hormonen (20,5 %), moord en doodslag (17,3 %) en verdovende middelen (16,8 %). In 2007 bestond de top drie uit feiten die betrekking hebben de deelname aan een criminele organisatie (20 %), moord en doodslag (14 %) en verdovende middelen (13 %).

3) Gemiddeld liepen er dagelijks in 2006 gemiddeld 8,31 afluistermaatregelen en gemiddeld 9,87 in 2007.

4) In het kader van artikel 90ter, §2, 1°ter Sv (de artikelen 137, 140 en 141 van het Strafwetboek) werden er respectievelijk in 2006 en 2007 afluistermaatregelen uitgevoerd met betrekking tot acht feiten en vijf feiten.

5) De jaarlijkse kostprijs voor het uitvoeren van afluistermaatregelen werd in 2006 berekend op 600 537,31 euro. De jaarlijkse gerechtskosten voor het registreren van in- en uitgaand telefoonverkeer, de activeringskosten, de observaties en de identificatie van de bekomen nummers bedroeg in totaal 9 144 200,69 euro. De totale gerechtskosten bedroeg bijgevolg 9 744 738 euro.

In 2007 bedroeg de jaarlijkse kostprijs voor het uitvoeren van de afluistermaatregelen 3 013 576,14 euro. De jaarlijkse gerechtskosten voor het registreren van in- en uitgaand telefoonverkeer, de activeringskosten, de observaties en de identificatie van de bekomen nummers bedroeg in 2007 in totaal 10 608 578,14 euro. De totale gerechtskosten in 2007 werden berekend op 13 622 154,28 euro.

Het verschil in de totale gerechtskosten tussen 2006 en 2007 is te wijten aan een inhaalbeweging die ingeleid werd naar aanleiding van een vernieuwde procedure waarbij de afhandeling van de facturen vereenvoudigd werd.