SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
3 mars 2021 3 maart 2021
________________
Question écrite n° 7-1096 Schriftelijke vraag nr. 7-1096

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
________________
Employés - Chômage temporaire - Recours Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik 
________________
employé
chômage technique
chômage partiel
Office national de l'emploi
werknemer
verlet
gedeeltelijke werkloosheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
________ ________
3/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
3/6/2021 Antwoord
3/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
3/6/2021 Antwoord
________ ________
Question n° 7-1096 du 3 mars 2021 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1096 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi est une matière régionale ; par conséquent, cette question traite d'une compétence transversale.

1) Pouvez-vous préciser combien d'employés ont été mis au chômage temporaire en 2019 et 2020 (sur base annuelle), par Région et par secteur ?

2) Comment la moyenne quotidienne a-t-elle évolué par mois en 2019 et 2020 ?

3) Combien le régime temporaire du chômage pour les employés a-t-il coûté à l'Office national de l'emploi (ONEm) en 2019 et 2020, par Région (et sur base annuelle) ?

 

Werk is een gewestelijke bevoegdheid en bijgevolg behandelt deze vraag een transversale aangelegenheid.

1) Kan u meedelen hoeveel bedienden er in 2019 en 2020 (op jaarbasis) tijdelijk werkloos zijn gesteld, opgesplitst per Gewest en per sector?

2) Wat was de evolutie van het daggemiddelde voor elke maand in 2019 en 2020?

3) Hoeveel heeft het systeem van tijdelijke werkloosheid van bedienden in 2019 en 2020 gekost aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA), opgesplitst per Gewest (en op jaarbasis)?

 
Réponse reçue le 3 juin 2021 : Antwoord ontvangen op 3 juni 2021 :

1) Vous trouverez les données demandées dans les tableaux 1 et 2.

Tableau 1: Chômeurs temporaires – employés: unités physiques (moyenne mensuelle)

Tableau 2:

2) Vous trouverez les données demandées dans le tableau 3.

Tableau 3: Chômeurs temporaires – employés: unités budgétaires

Évolution par mois en 2019 et 2020

3) Vous trouverez les données demandées dans le tableau 4.

Tableau 4: Chômeurs temporaires – employés: répartition par région en 2019 et 2020 (montants)

1) U vindt de gevraagde gegevens in de tabellen 1 en 2.

Tabel 1: Tijdelijk werklozen – bedienden: fysieke eenheden (jaargemiddelde)

Tabel 2:

2) U vindt de gevraagde gegevens in tabel 3.

Tabel 3: Tijdelijk werklozen – bedienden: budgettaire eenheden

Evolutie per maand in 2019 en 2020

3) U vindt de gevraagde gegevens in tabel 4.

Tabel 4: Tijdelijk werklozen – bedienden: verdeling volgens gewest in 2019 en 2020 (bedragen)