SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2014-2015 Zitting 2014-2015
________________
23 octobre 2014 23 oktober 2014
________________
Question écrite n° 6-174 Schriftelijke vraag nr. 6-174

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
le report de la possibilité pour un juge de la jeunesse d'imposer une thérapie à un jeune présentant des problèmes psychiatriques het uitstel van de mogelijkheid voor een jeugdrechter om therapie voor jongeren met psychische problemen op te leggen 
________________
juridiction pour mineurs
thérapeutique
rechtspraak voor minderjarigen
geneeswijze
________ ________
23/10/2014 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
8/9/2017 Rappel
9/11/2017 Antwoord
23/10/2014 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
8/9/2017 Rappel
9/11/2017 Antwoord
________ ________
Question n° 6-174 du 23 octobre 2014 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-174 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les médias, se basant sur le Moniteur belge, ont annoncé que le gouvernement venait de reporter de deux ans la possibilité pour un juge de la jeunesse d'imposer une thérapie à un jeune présentant des problèmes psychiatriques. Cette mesure prévue en 2006 dans le cadre de la réforme du droit de la jeunesse était cependant restée lettre morte alors qu'elle avait été jugée essentielle en vue de prévenir le placement des jeunes et de le remplacer par des soins et un traitement ambulatoires. Elle ciblait tout particulièrement les jeunes présentant des comportements sexuels problématiques ou des problèmes d'assuétudes.

Le commissaire flamand aux droits de l'enfant déplore tout particulièrement ce report étant donné qu'il manquera ainsi toujours un maillon essentiel dans la chaîne du traitement et de la prise en charge des jeunes présentant des problèmes graves.

On peut à tout le moins considérer qu'il s'agit là d'une décision curieuse, voire inexplicable. Le bon sens veut que plus tôt on s'attaque à un problème psychosocial grave, plus on aura de chances que la thérapie ait une incidence positive. En prenant cette décision, on abandonne à son sort un groupe de jeunes présentant un problème extrêmement important. Voilà donc une belle occasion manquée.

La ministre confirme-t-elle que le gouvernement a décidé de reporter de deux ans la possibilité, pour un juge de la jeunesse, d'imposer une thérapie à un jeune présentant des problèmes psychiatriques ? Dans l'affirmative, comment la ministre explique-t-elle que plus de sept ans après la réforme du droit de la jeunesse, cette mesure ne soit toujours pas opérationnelle et qu'on l'ait à nouveau ajournée ? La ministre confirme-t-elle qu'une thérapie adéquate, entamée aussi précocement que possible, aura les meilleures chances d'avoir une incidence positive pour les jeunes souffrant de problèmes psychiques graves … et permettra ainsi d'éviter des coûts importants ? La ministre estime-t-elle comme moi que ce type d'économies, ce report ou cette frilosité auront exactement l'effet inverse, à savoir un manque de soutien pour des jeunes à problèmes, avec toutes les conséquences potentielles pour eux-mêmes et pour la société ?

La ministre compte-t-elle à nouveau essayer d'activer cette mesure ?

 

De media, zich baserend op het Staatsblad, berichtten dat de regering recent de mogelijkheid voor een jeugdrechter om aan minderjarigen met een psychisch probleem een therapie op te leggen, met twee jaar uitstelde. Deze maatregel werd in 2006 mogelijk gemaakt in het hervormde jeugdrecht, maar bleef tot op heden dode letter. Toch werd deze mogelijkheid als erg belangrijk ingeschat, onder andere om de plaatsing van jongeren te voorkomen en te vervangen door een ambulante verzorging en behandeling. Deze maatregel richtte zich heel speciaal naar jongeren met problematisch seksueel gedrag of verslavingsproblemen.

Dit uitstel wordt onder andere bijzonder betreurd door de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, want daardoor blijft er een uiterst belangrijke schakel ontbreken in de keten van behandeling en aanpak van jongeren met ernstige problemen.

Deze beslissing mag minstens als eigenaardig en wellicht ook onverklaarbaar worden geïnterpreteerd. Iedereen met gezond verstand weet dat hoe vroeger een ernstige psychische en sociale problematiek wordt aangepakt, hoe meer kans op een positieve impact ervan. Met deze beslissing laat men een groep jonge mensen met een kwalitatief uitzonderlijk relevant probleem, grotendeels in de kou staan. Dit lijkt dan ook op een ernstige gemiste kans.

Bevestigt de minister dat de regering besliste om de mogelijkheid voor een jeugdrechter om aan minderjarigen met een psychisch probleem een therapie op te leggen, met twee jaar uit te stellen? Zo ja, hoe verklaart de minister dat deze mogelijkheid, ruim zeven jaar na de hervorming van het jeugdrecht, nog steeds niet operationeel beschikbaar is en nu weerom wordt verdaagd? Bevestigt de minister dat een adequate, dus zo vroeg mogelijke therapie voor jonge mensen met ernstige psychische problemen, de meeste kansen biedt op een positieve impact… en daardoor vele kosten kan besparen? Met welke argumenten kan de minister deze gang van zaken nog goedpraten? Gaat de minister met mij akkoord dat dit soort van besparingen, uitstel of terughoudendheid juist de tegenovergestelde effecten scoort, namelijk jonge mensen die amper worden geholpen bij hun problemen, met alle mogelijke gevolgen voor zichzelf en de samenleving die daarbij kunnen worden voorspeld?

Zal de minister alsnog deze maatregel proberen te activeren?

 
Réponse reçue le 9 novembre 2017 : Antwoord ontvangen op 9 november 2017 :

Avec la sixième réforme de l’État, différentes compétences dans le domaine du droit de la protection de la jeunesse ont été transférées aux Communautés. La définition de la nature des mesures pouvant être prises à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction notamment relève de la communautarisation du droit de la protection de la jeunesse. Par conséquent, l’autorité fédérale reste uniquement compétente pour les adaptations à apporter à la procédure ou à l’organisation judiciaire.

Met de zesde staatshervorming werden verschillende bevoegdheden inzake het jeugdbeschermingsrecht aan de Gemeenschappen overgeheveld. Onder de communautarisering van het jeugdbeschermingsrecht valt onder meer het bepalen van de aard van de maatregelen ten aanzien van de minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. De federale overheid is bijgevolg enkel nog bevoegd voor aanpassingen aan de procedure of de gerechtelijke organisatie.