SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2014-2015 Zitting 2014-2015
________________
23 octobre 2014 23 oktober 2014
________________
Question écrite n° 6-167 Schriftelijke vraag nr. 6-167

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Personnes sourdes - Communication avec la Justice - Interprétation en langue des signes -Directives - Statistiques - Politique - Experts Dove mensen - Communicatie met Justitie - Doventolken - Richtlijnen - Cijfergegevens - Beleid - Experts 
________________
handicapé physique
interprétation
profession de la communication
facilités pour handicapés
accès à la justice
lichamelijk gehandicapte
tolken
beroep in de communicatiesector
faciliteiten voor gehandicapten
toegang tot de rechtspleging
________ ________
23/10/2014 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
13/7/2015 Antwoord
23/10/2014 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
13/7/2015 Antwoord
________ ________
Question n° 6-167 du 23 octobre 2014 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-167 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les personnes sourdes qui entrent en contact avec la Justice sont confrontées à un problème de communication. Elles recourent souvent à la langue des signes. Pour résoudre ce problème, il faut nécessairement faire appel à des interprètes en langue des signes.

Mes questions sont les suivantes.

1) Quels sont les modalités, conventions, obligations, usages,... qui régissent le recours de la Justice à des interprètes en langue des signes pour ses contacts formels avec des personnes sourdes, quelle que soit la position de ces dernières dans la procédure (accusé, demandeur, témoin, etc.) ? Quels sont les directives et le statut qui s'appliquent ? Accorde-t-on une attention particulière à la langue des signes ?

2) La ministre peut-elle quantifier ce recours : combien de fois par an fait-on usage des différentes possibilités pour chaque position occupée par la personne sourde ou malentendante dans la procédure, à combien d'interprètes fait-on appel, quel est leur coût, etc. ? Comment ces chiffres ont-ils évolué ces dernières années (de 2006 à 2013) et comment cette évolution est-elle évaluée et interprétée ?

3) Comment la ministre juge-t-elle la qualité ? Quels sont les points forts et les points faibles ? Quels sont les défis importants et urgents à relever ?

4) La ministre a-t-elle pris dernièrement des mesures spécifiques dans ce domaine ? Des décisions spécifiques sont-elles prévues à court terme ?

5) Quelles mesures la ministre juge-t-elle les plus urgentes ? Sur quels évaluations et arguments fonde-t-elle son choix ?

6) La ministre est-elle en contact avec des experts et avec les personnes concernées à ce sujet ? Si oui, comment ? Si non, pour quelle raison ?

 

Dove mensen die in contact komen met Justitie hebben een communicatieprobleem. Vaak gebruiken zij gebarentaal. Om deze problemen te overbruggen worden noodzakelijkerwijze doventolken ingeschakeld.

Hierover de volgende vragen.

1) Welke modaliteiten, afspraken, verplichtingen, gebruiken,… hanteert Justitie bij het inschakelen van doventolken in formele contacten met dove mensen, voor de verschillende posities (beklaagde, eiser, getuige…) waarin ze zich kunnen bevinden? Welke richtlijnen gelden hier, met welke status? Wordt er hierbij bijzondere aandacht besteed aan de gebarentaal?

2) Kan de minister deze betrokkenheid kwantificeren: hoeveel keren per jaar worden de verschillende mogelijkheden gebruikt, per positie waarin de betrokken dove en/of slechthorende mensen zich bevinden, hoeveel tolken, hoeveel kosten, enzovoort. Hoe zijn deze aantallen de voorbije jaren (vanaf 2006 tot en met 2013) geëvolueerd en hoe wordt deze evolutie geduid en geïnterpreteerd?

3) Hoe beoordeelt de minister de kwaliteit, welke zijn de sterke en de zwakke punten, wat zijn de grote en dringende uitdagingen?

4) Heeft zij hieromtrent recent specifieke beleidsdaden gesteld? Staan op korte termijn specifieke beslissingen in de steigers?

5) Welk beleidsmaatregelen vindt zij het meest dringend, op basis van welke afwegingen en argumenten?

6) Onderhoudt zij hierover contacten met experts en betrokkenen? Zo ja, hoe, zo niet, waarom niet?

 
Réponse reçue le 13 juillet 2015 : Antwoord ontvangen op 13 juli 2015 :

Afin de répondre au problème de communication avec les personnes sourdes, la Justice fait effectivement appel à des interprètes gestuels. Les personnes sourdes ont en effet, autant que toute autre personne, le droit à une procédure contradictoire à part entière. 

Il n’existe cependant pas de données centralisées disponibles à ce sujet, du fait que le recrutement effectif d'interprètes gestuels s’effectue localement au niveau des différentes juridictions.

Teneinde tegemoet te komen aan het communicatieprobleem bij dove mensen wordt er bij Justitie inderdaad een beroep gedaan op doventolken. Deze mensen hebben immers evenzeer recht op een volwaardige tegensprekelijke rechtspleging.  

Er zijn echter hierover geen gecentraliseerde gegevens beschikbaar om reden dat de concrete aanstelling van doventolken lokaal gebeurt op het niveau van de verschillende rechtbanken.