Resoluties

29/3/2019

Ontwikkeling van e-commerce

De verschillende regeringen van ons land moeten samenwerken aan een gecoördineerde strategie voor e-commerce. Daarbij moet worden ingezet op de aanleg van de nodige infrastructuur voor logistiek en vervoer en op de digitale vaardigheden van de ondernemers. De arbeidswetgeving moet aangepast worden zonder afbreuk te doen aan een goede sociale bescherming van de werknemers.

De consument zal bewuster worden van de mobiliteitskost van leveringen wanneer de webshops die kost aangeven en doorrekenen. De consument moet kiezen voor leveringen op langere termijn en zijn leveringen ophalen aan afhaalpunten. Zendingen moeten zo veel mogelijk worden gebundeld om halfvolle bestelwagens te vermijden. Een aanlokkelijk beleid voor fysieke handelszaken moet de stadskernen aantrekkelijker maken.

De Senaat nam deze resolutie aan op 29 maart 2019.

Importverbod voor producten van ontbossing

De opwarming van de aarde kan worden beperkt tot 1,5 °C wanneer de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 wordt gehalveerd en tot nul herleid tegen 2050. Dit kan onder meer met bijkomende bossen. Bomen nemen CO2 uit de lucht op en zetten deze om naar zuurstof.

De Senaat wil dat de regeringen van ons land op internationaal vlak pleiten voor meer samenwerking en een sterker beleid tegen ontbossing, voor biodiversiteit én voor duurzame landbouw. Europa moet een actieplan opstellen waardoor de internationale verdragen in de praktijk worden omgezet dankzij concrete regels die beletten dat toeleveringsketens of financiële transacties leiden tot ontbossing. Het E.U.-handelsbeleid is daarbij eveneens een instrument.

In afwachting van een Europees Actieplan moet ons land echter een beleid voeren dat tegen 2030 leidt tot een invoerverbod op soja, palmolie, chocolade, hout … als resultaat van ontbossing. Zelf moet de overheid het goede voorbeeld geven bij aanbestedingen en voor eigen consumptie alleen nog duurzaam hout inkopen.

De Senaat nam deze resolutie aan op 29 maart 2019.

Samenwerkingsakkoord over groeipad van 0,7% BNI voor ontwikkelingssamenwerking

Sinds begin de jaren ’70 streven landen wereldwijd ernaar om 0,7 % van hun bruto nationaal inkomen (BNI) aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. België besteedt slechts 0,38 % van zijn BNI aan ontwikkelingssamenwerking. Het leeuwendeel daarvan komt van de federale overheid. Nochtans is het behalen van de 0,7 %-norm een bevoegdheid van zowel de federale overheid als van de Gemeenschappen en Gewesten. Daarom vraagt de Senaat aan de verschillende regeringen om een gezamenlijk groeipad uit te tekenen voor het behalen van de 0,7 % van het BNI, uiterlijk tegen 2030.

De Senaat nam deze resolutie aan op 29 maart 2019.

Vrijwaring van mededinging in digitale economie

Data moeten een criterium worden voor de mededingingsautoriteit om onderzoek te voeren naar fusies en overnames. De Belgische Mededingingsautoriteit moet, in samenwerking met de Gewesten, een onderzoeksrapport opstellen over de impact van big data op het toezicht en over de mate waarin de vrijheid van mededinging kan worden gegarandeerd in de nieuwe digitale economie.

In samenwerking met de FOD Economie en de Belgische Mededingingsautoriteit moet een kenniscel toezicht uitoefenen op de marktverstorende werking van algoritmes, kunstmatige intelligentie en big data. Zo voorkomt men oneerlijke concurrentie en gaat men misbruik van machtspositie en monopolievorming tegen.

In Europa moet België het voortouw nemen bij de modernisering van de mededingingsregels. Hierbij moet er een specifieke regeling komen voor internet- en technologiebedrijven. Voor nieuwe bedrijven moeten de toetredingsbarrières tot data worden weggewerkt.

De mededingingsautoriteit moet datadeling en -verwerking kunnen opleggen en voorwaardelijk maken bij fusies, overnames en joint-ventures van internet- en technologiebedrijven. 50 % marktaandeel moet het maximum zijn bij de beoordeling van fusies, overnames en joint ventures van internetbedrijven.

De Senaat nam deze resolutie aan op 29 maart 2019.