De zorg voor dieren

1/6/2018

De Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden vatte op 15 januari 2018 de bespreking aan van een voorstel tot herziening van de Grondwet tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet.

Dit voorstel beoogt artikel 7bis van de Grondwet aan te vullen met een nieuw lid, dat luidt als volgt:
"Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de Federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten naar zorg voor dieren als wezens met gevoel."

Door de zorg voor dieren in de Grondwet op te nemen, zo verklaren de indieners van het voorstel, wordt duidelijk bepaald dat dit een opgave is voor alle overheden. Aan die nieuwe Grondwetsbepaling zouden volgens hen in essentie twee rechtgevolgen verbonden zijn:

De commissie organiseerde reeds talrijke hoorzittingen over dit voorstel. Zij hoorde tot dusverre de volgende personen: