De preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie (wetgevingsdossier nr. 6-303)

24/2/2017

Hormoonverstoorders zijn zowel schadelijk in lage dosering (chronische inflammatie) als in de combinatie met verschillende andere hormoonverstoorders (mixtures). De preventie en eliminatie van hormoonverstorende stoffen vraagt een inclusieve en gecoördineerde aanpak over alle beleidsniveaus heen (Europees, federaal, Gemeenschappen en Gewesten).

Ook de afstemming tussen de beleidsdomeinen Leefmilieu, Volksgezondheid, Werk, Wonen, Economie en Consumptie is van belang bij het maken van beleidskeuzes die gerelateerd zijn aan hormoonverstoorders. Hieruit volgt dat elke overheid hef bomen in handen heeft om binnen zijn bevoegdheidsdomeinen actie te ondernemen die de volksgezondheid kunnen bevorderen.

De Senaat lijkt, als ontmoetingsplaats voor al de betrokken overheden, een geschikt forum om aan de verschillende overheden, economische-, wetenschappelijke- en maatschappelijke partners constructieve voorstellen te formuleren en over te maken aan alle beleidsniveaus die kunnen helpen om de impact van hormoonverstorende stoffen op de volksgezondheid te verlagen.

Procedure

Suggesties?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres: cominstit@senate.be

De Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.