Belangenconflict over wetsontwerp tot wijziging van de wet over de uitoefening van gezondheidszorgberoepen

14/2/2018

Op 25 augustus 2017 heeft de regering in de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (Parl.St. Kamer 54-2652/001), ingediend.

Het wetsontwerp wil het onevenwicht, ontstaan door tekorten en overtallen van arts-kandidaten, herstellen. De vaststelling van de quota per gemeenschap zal voortaan gebeuren op basis van een verdeelsleutel die door het Rekenhof wordt berekend. Tot slot komt er een wettelijke basis voor een handhavingssysteem om de quota te doen naleven.

Tijdens haar plenaire vergadering van 20 oktober 2017 nam de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie een motie aan, waarin zij verklaart dat haar belangen ernstig geschaad worden door dit wetsontwerp.

Op 30 oktober 2017 werd het verslag over dit wetsontwerp van de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke hernieuwing rondgedeeld. De commissie ging evenwel over tot een tweede lezing van dit wetsontwerp. Het verslag van de tweede lezing werd op 9 november 2017 rondgedeeld.

Aangezien de commissie het ontwerp had geamendeerd, moest de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie bevestigen dat zij meent dat haar belangen nog altijd ernstig worden geschaad door het wetsontwerp. Op 24 november 2017 bevestigde de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie dit.

Door de inroeping van dit belangenconflict wordt het wetsontwerp in de Kamer zestig dagen geschorst. Tijdens die periode kunnen de 2 betrokken assemblees (de Kamer en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie) overleg plegen en een oplossing voor het belangenconflict zoeken.

Het overleg tussen de delegaties van de Kamer en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie vond plaats op 23 januari 2018. De delegaties stelden vast dat het overleg niet tot een oplossing leidde.

Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van 25 januari 2018 (Kamer, Beknopt Verslag 25 januari 2018, blz. 40-41) deelde de Kamervoorzitter mee dat het overleg niet tot een oplossing had geleid.

De Senaatscommissie voor de Institutionele Aangelegenheden hield een hoorzitting met vertegenwoordigers van de beide betrokken assemblees.

Op 23 februari 2018 bracht de plenaire vergadering van de Senaat een gemotiveerd advies over dit belangenconflict uit aan het Overlegcomité. Dat comité beschikt vervolgens over dertig dagen om een beslissing te nemen. Nadien kan de Kamer de behandeling van het wetsontwerp verderzetten.

De procedure tot voorkoming en regeling van belangenconflicten tussen parlementaire vergaderingen wordt geregeld in artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.