De Senaat stemt over een verlaging van de dotatie aan de politieke partijen

16/12/2022

Tijdens de plenaire vergadering van vrijdag 16 december 2022 stemde de Senaat over een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Senaat nr. 7-404). Het betreft een bevoegdheid van de Senaat zoals bepaald in artikel 77 van de Grondwet. Op basis van dit artikel zijn de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd.

De modaliteiten voor de toekenning van de dotatie aan de politieke partijen zijn vastgelegd door de wet van 4 juli 1989, zoals gewijzigd door de wet van 6 januari 2014. Ten gevolge van de verkiezingen van 26 mei 2019 bedraagt het aantal te financieren stemmen 6.504.464 wat de basisdotatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft. Voor de bijkomende dotatie voor de politieke partijen die ook minstens 1 vertegenwoordiger hebben in de Senaat bedraagt het aantal te financieren stemmen thans 6.354.070. Het aantal te financieren partijen bedraagt 12 voor de basisdotaties en 11 voor de bijkomende dotatie.

In de notificaties van de meerjarenbegroting 2023-2024 die door de Ministerraad van 18 oktober 2022 werden goedgekeurd, is gevraagd om 1.998.000 euro in 2023 en 2024 op de dotaties aan de politieke partijen te besparen. Ten einde op de vraag van de Ministerraad in te gaan heeft dit wetsvoorstel derhalve als doel om het bedrag van de dotaties in 2023 en 2024 met 5,32% te verminderen.

Het wetsontwerp werd aangenomen met 34 stemmen voor en 16 onthoudingen.

De opname van de vergadering bevindt zich op het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

plenaire vergadering 16 december 2022 - senator Daems e.a.
plenaire vergadering 16 december 2022 - senator Van dermeersch
plenaire vergadering 16 december 2022 - senator Anciaux
plenaire vergadering 16 december 2022 - senator Vanlouwe

Copyright: BELGA PHOTO