COMINSTIT stemt over de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming

16/12/2022

Op vrijdag 16 december besprak de Commissie voor Institutionele aangelegenheden over een aantal voorstellen rond de aanpassing van de regels over de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming. Drie voorstellen lagen voor:

Op 21 mei 2019 deed het Europees Hof voor de rechten van de mens uitspraak in de zaak G.K. tegen België. De zaak betrof de klacht van G.K. dat zij op onrechtmatige wijze – onder druk – haar zetel in de Belgische Senaat had moeten opgeven. België werd veroordeeld omdat de beslissing van de Senaat over het ontslag van de verzoekster als senator niet met voldoende waarborgen was omkaderd om het risico van willekeur uit te sluiten. Enerzijds beschikte de Senaat, door het ontbreken van voldoende nauwkeurige Belgische rechtsregels betreffende (de aanvaarding van) het ontslag uit een parlementair mandaat, over een al te ruime beoordelingsbevoegdheid. Anderzijds genoot de verzoekster bij de behandeling van haar zaak door de Senaat niet de vereiste procedurele waarborgen om haar tegen het risico van een willekeurige beslissing te beschermen.

Deze voorstellen leggen de basisregels vast voor de ontslagregeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. In de verschillende wetten worden nieuwe artikelen ingevoegd die enerzijds de vormvoorschriften voor het ontslag, en anderzijds de uitwerking en de mogelijkheid tot intrekking van het ontslag regelen.

De eerste twee voorstellen werden eenparig aangenomen. Het derde voorstel werd aangenomen met 10 stemmen bij 1 onthouding.

Een opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

COMINSTIT stemt over de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming
COMINSTIT stemt over de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming

Copyright : Clťmence De Coster - Belgische Senaat