Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State

11/10/2022

De Raad van State is het hoogste bestuurlijke rechtscollege en is ook een adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied. Elke belanghebbende natuurlijke of rechtspersoon kan bij de Raad van State een hoger beroep indienen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen. Dit hoger beroep kan leiden tot de schorsing en vernietiging van die administratieve handelingen. De Raad van State is ook een adviesorgaan voor wetsontwerpen en ontwerpen van besluiten. Bij de Raad van State kan ten slotte cassatieberoep worden ingediend tegen uitspraken van lagere administratieve rechtscolleges.

Assessoren zijn hooggekwalificeerde personen, bijvoorbeeld hoogleraren, advocaten, hoge ambtenaren, die de magistraten van de Raad van State bijstaan in hun werk.

Assessoren van de afdeling wetgeving worden door de Koning benoemd uit een lijst met drie namen, die wordt voorgedragen door de Raad van State. Indien de voordracht van de eerste kandidaat niet eenparig is, kan de Senaat (in een beurtrol met de Kamer), de voorgedragen lijst bevestigen of een tweede lijst met drie namen voordragen. De Senaat kan daarbij enkel personen voordragen die hun kandidatuur bij de Raad van State hadden ingediend en die dus reeds door de algemene vergadering van de Raad zijn beoordeeld. Indien de Senaat een tweede lijst voordraagt, wordt de assessor benoemd uit de personen die voorkomen op (minstens) een van de twee lijsten.

Op 11 augustus 2022 heeft de Raad van State de Senaat de voordracht meegedeeld van drie kandidaten voor een mandaat van Franstalig assessor in de afdeling Wetgeving. De voordracht was niet eenparig. De voordracht had betrekking op een mandaat dat sinds 25 juli 2021 vacant is.

De plenaire vergadering van de Senaat heeft op 11 oktober 2022 de door de Raad van State voorgedragen lijst van drie kandidaten voor het ambt van Franstalig assessor bevestigd.

Het dossier nr. 7-379 is terug te vinden op de website

De opname van de vergadering kan worden bekeken op het YouTube kanaal van de Senaat

Senaat plenaire vergadering 11 oktober 2022
Senaat plenaire vergadering 11 oktober 2022
Senaat plenaire vergadering 11 oktober 2022
Senaat plenaire vergadering 11 oktober 2022

© Belga