Interparlementaire gedachtewisseling over de Conferentie over de toekomst van Europa

17/05/2022

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

Op dinsdag 17 mei 2022 heeft de commissie voor de Constitutionele Zaken van het Europees Parlement een eerste interparlementaire gedachtewisseling georganiseerd over de resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa (CoFE). De Senaat was vertegenwoordigd door de heer Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Hélène Ryckmans.

De heer Guy Verhofstadt, Europees parlementslid en covoorzitter van de CoFE, verwelkomde de resultaten en stelde vast dat de burgers een zeer ambitieus programma hebben voorgelegd aan de Europese instellingen. De belangrijkste conclusies zijn volgens hem dat de EU doortastender beslissingen moet nemen en dat daarvoor de besluitvorming moet worden herzien. Voorts hebben de burgers uitdrukkelijk gevraagd dat de waarden en rechten effectief zouden worden toegepast en dat ze nauwer bij de Europese besluitvorming zouden worden betrokken.

Mevrouw Dubravka Suica, vicevoorzitter van de Europese Commissie en covoorzitter van de CoFE, dankte nogmaals de burgers voor hun inzet. Nu is het aan de EU-instellingen om alles in het werk te stellen om de voorstellen van de burgers te realiseren. De Europese Commissie engageert zich daartoe en zal spoedig de eerste concrete maatregelen op tafel leggen. Bestaande wet- en regelgeving zal aangescherpt worden, nieuwe wetgevende initiatieven zullen worden genomen, en, indien nodig en gewenst, zal de Commissie meewerken aan verdragswijzigingen.

De overgrote meerderheid van de sprekers was zeer ingenomen met de resultaten van de CoFE. De conferentie mag echter geen unicum blijven; de burgers moeten ook in de toekomst nauw betrokken worden bij het reilen en zeilen van de EU.

Mevrouw Ryckmans, senator, drong erop aan dat er snel gevolg wordt gegeven aan de verzuchtingen van de burgers en dat dat op een transparante wijze zou gebeuren. De EU mag daarbij geen uitdaging uit de weg gaan. Verder wenste ze dat de burgers intensief zouden betrokken blijven om zo de kwaliteit van de Europese democratie te versterken.

Interparlementaire gedachtewisseling over de Conferentie over de toekomst van Europa