Vijfde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Europees Parlement, Straatsburg, 25-26 maart 2022

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

De Conferentie komt stilaan in een beslissende fase. De verschillende werkgroepen werkten aan het opstellen van hun voorstellen. Die voorstellen werden nadien in de plenaire vergadering besproken. Op de volgende zesde plenaire vergadering in april zullen de werkgroepen zich nogmaals buigen over hun voorstellen zoals die werden aangepast door de vijfde plenaire. De definitieve voorstellen van de werkgroepen worden dan nogmaals plenair besproken en goedgekeurd door alle conferentieleden.

Ter voorbereiding van de plenaire vergadering, had reeds op donderdag 24 maart een overleg plaats tussen de afgevaardigden van de nationale parlementen. De parlementsleden wisselden van gedachte over een voorstel van gemeenschappelijke verklaring dat aan de afgevaardigden van het Europees Parlement en de nationale parlementen ter goedkeuring werd voorgelegd. Er kon echter geen eensgezindheid worden bereikt over de tekst. Daarnaast werd gesproken over het verdere verloop van de Conferentie en over de wijze waarop de afgevaardigden van de nationale parlementen hun standpunten naar voor zouden brengen.

Op vrijdag 25 maart vergaderden de negen thematische werkgroepen. Ze hebben voor elk thema algemene doelstellingen vastgelegd. Aan elke doelstelling werden concrete maatregelen gekoppeld.

In de werkgroep waarden en rechten, rechtsstaat en veiligheid, was er een brede eensgezindheid over de door de burgers voorgestelde maatregelen. Het was vooral zaak om de correcte formulering te vinden voor elke maatregel. De heer Vanlouwe, senator, vroeg meer aandacht voor wat de Europese Unie echt als meerwaarde kan bieden aan de burgers. Daarbij zijn subsidiariteit en de interne markt belangrijk. Inzake het versterken van de democratie bepleitte hij een grotere rol voor de nationale en regionale parlementen. De Europese normen en waarden moeten beter beschermd worden in de EU, onder meer door een consequente toepassing van het mechanisme van de conditionaliteit ter bescherming van de rechtsstaat.

Als lid van de werkgroep klimaatverandering en milieu, stelde mevrouw Ryckmans, senator, voor om de biodiversiteit niet alleen te beschermen, maar ook te herstellen. Daarnaast benadrukte ze dat de voedselzekerheid niet de bescherming van de biodiversiteit in het gedrang mag brengen. Een maatregel, waar melding gemaakt werd van het gebruik van nucleaire energie in de energietransitie heeft een levendig debat veroorzaakt. Doordat geen consensus kon worden gevonden, werd beslist deze maatregel te schrappen. Verschillende leden vonden het bovendien belangrijk dat ook de vermindering van het energieverbruik zou worden vermeld.

In een eerste deel van de plenaire kregen de vertegenwoordigers van de nationale burgerpanels en verschillende belanghebbenden de kans om hun standpunten over de toekomst van Europa uiteen te zetten. In de daaropvolgende zittingen gaven de werkgroepen een stand van zaken van hun werkzaamheden; een beperkt aantal leden van de Conferentie had de mogelijkheid om daarop te reageren. Tijdens de bespreking van de werkzaamheden van de werkgroepen klimaatverandering en milieu en gezondheid, is mevrouw Ryckmans als enige afgevaardigde van de nationale parlementen tussengekomen. Ze waarschuwde ervoor om de oorlog in Oekraïne niet als voorwendsel te gebruiken om de klimaatdoelstellingen af te zwakken en herinnerde aan de eisen van de burgers inzake energie, voedselonafhankelijkheid, biodiversiteit en gezondheid.

De volgende plenaire vergadering zal doorgaan op 8 en 9 april 2022.

European Union 2022 - Source : EP