Vierde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

11-12/03/2022

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2022 vond de vierde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa plaats in het Europees Parlement in Straatsburg.

Ter voorbereiding van de plenaire vergadering, had op donderdag 10 maart een overleg plaats tussen alle afgevaardigden van de nationale parlementen. Verschillende parlementsleden, waaronder senator Karl Vanlouwe, wezen erop dat de Russische inval in Oekraïne het doel van de Conferentie over de toekomst van Europa gewijzigd heeft. De gedachtewisseling die tijdens deze vergadering plaatsvond, zal als basis dienen voor een ontwerptekst waarin de nationale parlementen hun ideeën uiteenzetten over de toekomst van Europa.

Op vrijdag 11 maart kwamen ook de negen thematische werkgroepen van de plenaire vergadering bijeen. Zij hebben de aanbevelingen van de vier Europese burgerpanels besproken en moeten nu werk maken van een voorstel dat tijdens de volgende plenaire zitting zal worden besproken met alle leden van de Conferentie over de toekomst van Europa.

De heer Karl Vanlouwe is lid van de werkgroep Waarden en rechten, Rechtstaat en Veiligheid. De werkgroep besprak de aanbevelingen van de burgerpanels over vijf clusters: dierenrechten en landbouw; antidiscriminatie, gelijkheid en levenskwaliteit; media, fake news, digitale rechten en cyberveiligheid; gegevensbescherming; rechtsstaat, democratische waarden en Europese identiteit. In zijn tussenkomst benadrukte de heer Vanlouwe het belang van het respect voor alle talen van de Unie en de noodzaak van correcte, eenvoudige en verstaanbare informatie over Europa. Hij pleitte voor een praktische benadering in de strijd tegen desinformatie en stelde dat de lidstaten en de regio’s op dat vlak een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Hij verwees in dat verband naar het Vlaams-Europees verbindingsagentschap, VLEVA.

Mevrouw Hélène Ryckmans maakt deel uit van de werkgroep Klimaatverandering en Milieu. De werkgroep besprak de aanbevelingen van het Europees burgerpanel in vier verschillende clusters: landbouw, voedselproductie, biodiversiteit en ecosystemen, vervuiling; klimaatverandering, energie, transport; duurzame consumptie, verpakking en productie; informatie, bewustzijn, dialoog. Op basis van de besprekingen, zal de voorzitster van de werkgroep een ontwerptekst opstellen om rekening te houden met alle prioriteiten die opgesomd werden.

Na de werkgroepvergaderingen kon de vierde (hybride) samenkomst van de plenaire vergadering doorgaan. De bespreking van de aanbevelingen van het eerste en vierde Europese burgerpanel stonden op het programma, opgedeeld in vijf grote thema’s: jeugd, onderwijs en cultuur; de EU in de wereld; een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid; digitale transformatie; migratie. Nadat vertegenwoordigers van de Europese en nationale burgerpanels hun aanbevelingen voorgesteld hadden, vond telkens een gedachtewisseling plaats met alle leden van de plenaire vergadering.

Een groot deel van het debat over de EU in de wereld werd gewijd aan de oorlog in Oekraïne. Zo kregen eerst een aantal Oekraïense burgers en parlementsleden het woord. De deelnemers waren het erover eens dat de oorlog ook een impact had op de doelstellingen en het vervolg van de werkzaamheden van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Tijdens het debat over migratie, heeft senator Vanlouwe zijn solidariteit met het Oekraïense volk geuit. Hij vond dat het belangrijk was dat Europa zich solidair toonde met de vluchtelingen, maar dat het ook noodzakelijk was zijn buitengrenzen te verdedigen. De senator onderstreepte de nood aan een strenger Europees asielsysteem om illegale migratie tegen te gaan en om legale migratie, gebaseerd op de noden van onze arbeidsmarkt, mogelijk te maken.

De volgende plenaire vergadering zal plaatshebben op 25 en 26 maart 2022.

Vierde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
Vierde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

European Union 2022 - Source : EP