De Senaat neemt een resolutie aan over de Russische invasie in Oekra´ne

25/02/2022

Op vrijdag 25 februari 2022 keurde de plenaire vergadering een voorstel van resolutie goed betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne. Het wetgevend dossier nr. 7-330 is online beschikbaar.

De Senaat:

 1. veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de militaire aanval op Oekraïne en eist meteen een stopzetting van alle militaire en cyberaanvallen op Oekraïne die niet alleen een flagrante inbreuk op de soevereiniteit en integriteit van Oekraïne betekenen, maar ook een bedreiging voor vrede, stabiliteit en veiligheid binnen en buiten Europa vormen;
 2. eist dat Rusland haar strijdkrachten onmiddellijk en volledig uit Oekraïne terugtrekt;
 3. veroordeelt krachtig de Russische erkenning van de zogenaamde «volksrepublieken» Loehansk en Donetsk in het oosten van Oekraïne, wat in strijd is met het VNHandvest en de akkoorden van Minsk;
 4. steunt de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen;
 5. dringt er op aan dat alle bij het conflict betrokken partijen opnieuw streven naar een vreedzame oplossing via diplomatiek overleg waarbij men niet alleen uitvoering geeft aan de verbintenissen van de akkoorden van Minsk, maar waarbij men ook de beginselen van en de verplichtingen uit hoofde van het internationale recht volledig in acht neemt;
 6. is solidair met de bevolking van Oekraïne die sinds 2014 te lijden heeft als gevolg van de oorlog en de permanente Russische militaire dreiging, de bezetting van de regio’s Donetsk en Loehansk, de annexatie van de Krim in 2014, de huidige militaire aanvallen, alsook van de economische crisis die het land sinds enkele jaren getroffen heeft.

De Senaat verzoekt de regeringen van dit land om:

 1. initiatieven te nemen in het kader van humanitaire hulpverlening aan de Oekraïense burgers en er ook bij de Europese Unie (EU) op aan te dringen hiertoe de nodige stappen te zetten alsook om de nodige voorbereidingen te treffen om Oekraïense oorlogsvluchtelingen tijdelijk op te vangen;
 2. in de bilaterale contacten met de Russische federatie duidelijk te maken dat de erkenning van de regio Donetsk en Loehansk, de annexatie van de Krim en de militaire invasie in Oekraïne indruisen tegen de internationale akkoorden en de akkoorden van Minsk;
 3. bij de EU aan te dringen doeltreffend en snel te reageren met de strengst mogelijke diplomatieke, economische en financiële sancties waaronder het bevriezen van Russische tegoeden, het invoeren van exportverboden en het afkoppelen van Russische banken van het internationale betaalsysteem Swift;
 4. bij de EU te pleiten voor bijkomende sancties tegen Wit-Rusland en president Loekasjenko vanwege de actieve steun aan de Russische inval in Oekraïne;
 5. alle mogelijke maatregelen te treffen tegen Russische cyberaanvallen en fake news en op Europees niveau na te gaan op welke wijze men kan verhinderen dat Russische mediakanalen propaganda en desinformatie in de Europese Unie verspreiden;
 6. in het kader van onze NAVO-engagementen in te gaan op eventuele vragen om landen militair bij te staan;
 7. op multilaterale fora te pleiten voor initiatieven om oorlogsmisdaden te documenteren en te identificeren, met het oog op de latere vervolging van de daders.

De opname van de plenaire vergadering bevindt zich op het YouTube kanaal van de Senaat.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat