De Senaat neemt een resolutie aan over de Poolse rechtsstaat

25/02/2022

Op vrijdag 25 februari 2022 stemde de plenaire vergadering van de Senaat in met een voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof. Het dossier nr. 7-301 is online beschikbaar.

De resolutie wil een krachtig signaal uitsturen dat rekening houdt met het welzijn van de Poolse burgers die nog steeds overwegend proEuropees zijn. De rechtsstaat is het belangrijkste element in elke civiele samenleving, het voorziet bescherming van de grondrechten en vrijheden van elke burger, tegen medeburgers en tegen de overheid. Er wordt daarom aan de verschillende regeringen in België gevraagd om:

 1. de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof die het nationale recht boven het EU-recht plaatst te veroordelen;
 2. bij bilateraal contact met de Poolse overheid het belang van de rechtsstaat en de Europese waarden aan te halen;
 3. de Europese Commissie en de Raad op te roepen om de procedure van artikel 6, lid 1, van de verordening betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting in te leiden ten aanzien van Polen;
 4. binnen de Europese Unie aan te dringen om meer aandacht te besteden aan en respect te tonen voor de Europese waarden;
 5. bij de Europese Commissie en de Raad te blijven aandringen om alle instrumenten waarover ze beschikken, aan te wenden om de volledige eerbiediging van het EU-recht te waarborgen, waaronder het stopzetten of opschorten van betalingen of het, indien nodig, toepassen van financiële correcties.

Verder wordt specifiek aan de federale regering gevraagd om:

 1. de inleiding van inbreukprocedures te steunen in de Raad met betrekking tot de wetgeving inzake het Poolse Grondwettelijk Hof, de onwettige samenstelling ervan en de rol die het speelt bij het verhinderen van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie;
 2. de inleiding van inbreukprocedures te steunen met betrekking tot de kamer voor buitengewone controle en publieke aangelegenheden van het Hooggerechtshof, de Nationale Raad voor de rechtspraak en het openbaar ministerie van Polen;
 3. de Poolse regering op te roepen de Europese waarden en de rechtsstaat te respecteren;
 4. de Poolse ambassadeur te ontbieden zodat hij de nodige uitleg kan geven over de toenemende ondermijning van de rechtsstaat in Polen en de uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof van 7 oktober 2021;
 5. bij de Europese Commissie en de Raad te blijven aandringen om alle instrumenten waarover ze beschikken aan te wenden om de volledige eerbiediging van het EU-recht te waarborgen, waaronder het stopzetten of opschorten van betalingen of het, indien nodig, toepassen van financiële correcties;
 6. in de Raad van de Europese Unie geen goedkeuring te geven aan het ontwerpplan voor herstel en veerkracht van Polen totdat de regering van Polen de arresten van het Europees Hof van Justitie en de internationale rechtscolleges volledig en naar behoren uitvoert, en ervoor te zorgen dat bij de beoordeling rekening wordt gehouden met het feit dat de relevante landspecifieke aanbevelingen, met name betreffende het waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, worden opgevolgd;
 7. in de Raad van de Europese Unie voldoende druk uit te oefenen om vooruitgang te boeken in de lopende artikel 7-procedure tegen Polen, en tevens te ijveren voor de toepassing van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie als Polen geen gehoor geeft aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie om de Tuchtkamer te ontbinden en zijn uitspraak over het primaat van het EU-recht niet terugneemt;
 8. bij de Europese Commissie sterk op aan te dringen om artikel 6, § 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) uit te voeren en spoed te zetten achter de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag van de rechten van de mens (EVRM), aangezien dit het belangrijkste instrument is ter bescherming van de grondrechten in Europa.

De opname van de plenaire vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de Senaat.

De Senaat neemt een resolutie aan over de Poolse rechtsstaat
De Senaat neemt een resolutie aan over de Poolse rechtsstaat
De Senaat neemt een resolutie aan over de Poolse rechtsstaat

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat