COMTRANS neemt resolutie aan over de situatie van vrouwen in Jemen

21/02/2022

Op maandag 21 februari 2022 nam de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden een voorstel van resolutie aan betreffende de situatie van vrouwen in Jemen. Het voorstel werd aangenomen met 10 stemmen bij 1 onthouding. Het zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van vrijdag 25 februari 2022.

In het voorstel wordt de federale regering gevraagd om: 

  1. de partijen op te roepen om de Universele Verklaring van de rechten van de mens in acht te nemen, alsook het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, het Verdrag inzake de rechten van het kind en ieder ander relevant internationaal juridisch instrument ter bescherming van de mensenrechten; 
  2. de initiatieven uit het maatschappelijk middenveld die rechtstreeks hulp bieden aan vrouwen en meisjes te steunen, meer bepaald door hun autonomie aan te moedigen en door iedere vorm van gendergerelateerd geweld te voorkomen of te bestrijden; 
  3. in de humanitaire hulpprogramma’s voor Jemen waaraan België deelneemt, erop toe te zien dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan gendergelijkheid, geweld tegen vrouwen, in het bijzonder seksueel geweld, huiselijk geweld en het uithuwelijken van meisjes; 
  4. steun te verlenen aan alle diplomatische inspanningen van de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap om tot een staakt-het-vuren te komen en het vredeproces in Jemen nieuw leven in te blazen; 
  5. er op aan te dringen bij de regering van Jemen die voor het eerst in twintig jaar geen vrouw in haar midden heeft, alle nodige maatregelen te nemen om erop toe te zien dat vrouwen op gelijke wijze vertegenwoordigd en aanwezig zijn in en deelnemen aan het politieke leven in Jemen;
  6. die verzoeken op te nemen in de actualisering van het Nationaal Actieplan «Vrouwen, Vrede, Veiligheid».

Het dossier nr. 7-283 is te raadplegen  in de wetgevende databank.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

COMTRANS neemt resolutie aan over de situatie van vrouwen in Jemen