Tweede plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

23/10/2021

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

Op zaterdag 23 oktober 2021 vergaderde de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa voor de tweede keer in het Europees Parlement in Straatsburg.

Ter voorbereiding van de plenaire vergadering, had op donderdag 21 oktober een overleg plaats tussen alle afgevaardigden van de nationale parlementen. Veel parlementsleden, waaronder senator Karl Vanlouwe, gaven uitdrukking aan hun ontevredenheid over de zeer stroeve organisatie en het gebrek aan tijd om een echte gedachtewisseling te kunnen hebben.

De negen thematische werkgroepen van de plenaire vergadering kwamen voor het eerst bijeen op vrijdag 22 oktober. De werkgroepen zullen de aanbevelingen van de verschillende nationale en Europese burgerpanels en de bijdragen vanop het meertalige digitale platform bespreken. De besprekingen moeten uitmonden in voorstellen die de plenaire vergadering zal aannemen.

De heer Karl Vanlouwe is lid van de werkgroep Waarden en rechten, Rechtstaat en Veiligheid. In zijn tussenkomst heeft hij erop aangedrongen dat de leden van de werkgroep hun eigen taal zouden kunnen spreken. Afgaand op de vele bijdragen van burgers op het digitale platform en de recente gebeurtenissen in de EU en daarbuiten die raken aan de veiligheid van de burgers, is dit thema belangrijk. Verder breekt hij een lans voor het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren en regio’s in Europa en vraagt hij aandacht voor de politieke gevangenen in bepaalde lidstaten.

Mevrouw Hélène Ryckmans maakt deel uit van de werkgroep Klimaatverandering en Milieu. Zij vindt het vooral belangrijk om naar de verzuchtingen, wensen en voorstellen van de burgers te luisteren. Het is dringend nodig om de samenhang te zien tussen de verschillende problematieken inzake milieu, energie en gezondheid. Veel burgers zijn terecht bezorgd over hun gezondheid en over die van onze planeet. Alleen een holistische aanpak kan succesvol zijn. De klimaattop van Glasgow (COP26) is een belangrijke mijlpaal, evenals de COP15 over biodiversiteit, een aspect dat niet mag vergeten worden.

De tweede (hybride) samenkomst van de plenaire vergadering ging door op zaterdag 23 oktober. Er stonden vier grote thema’s op de agenda:

Per agendapunt kon slechts één nationaal parlementslid per lidstaat het woord nemen. Tijdens het debat over de Europese burgerpanels stelde mevrouw Ryckmans dat de conferentie de participatieve democratie moet uitdiepen en dat de EU transparanter moet zijn. De EU moet verder een rechtvaardig en herverdelend beleid voeren inzake milieu en sociaal beleid. Uit de eerste debatten van de burgerpanels onthoudt ze de vraag naar meer aandacht voor de gendergelijkheid en naar een handelsbeleid dat meer aandacht heeft voor de klimaatproblematiek.

Verslag van de vergadering (.pdf)

De volgende plenaire vergadering zal plaatshebben op 17 en 18 december.

Fotoreportage

Tweede plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa
© European Union 2021 - Source : EP

 

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie